Homepage horný banner

 
... 25

Čo robíme

Cloud

Na prelome tisícročí, kedy sa objavilo prvé riešenie pre virtualizáciu platformy x86 sa o tomto spôsobe riešenia IT požiadaviek hovorilo ako o vízii. Dnešný cloud computing poskytuje správcom IT možnosť riešiť požiadavky na prideľovanie výpočtových zdrojov jednoduchým kliknutím, namiesto zdĺhavého inštalovania a konfigurovania nového servera.

GAMO Cloud je službou, ktorú poskytujeme našim zákazníkom ako jedna z mála IT spoločností na Slovensku. GAMO Cloud predstavuje riešenie postavené na najmodernejších VMware technológiách. Spĺňa prísne pravidlá na bezpečnosť a dostupnosť, vrátane štandardov TIA 942 pre úroveň Tier III, ako aj normy pre informačnú bezpečnosť ISO 27000. Je tiež držiteľom certifikácie NBU pre SR a NATO. Dostupnosť GAMO Cloud je na úrovni 99,97%.
Naši zákazníci si môžu bezproblémovo pridávať a uberať výpočtové zdroje, majú plnú kontrolu nad svojím privátnym cloudom.

Infraštruktúra

Informačný systém má podporovať každodennú činnosť desiatok užívateľov a má spĺňať požadované kritériá dostupnosti, dátovej bezpečnosti a flexibility v možnosti pridávania výpočtových zdrojov.

Ponúkame hardvérovú infraštruktúru pre malé a stredné podniky, ako aj pre zákazníkov vyžadujúcich nepretržitú prevádzku systémov. Vďaka dokonalému poznaniu technológií vieme implementovať moderné riešenia, akými sú virtualizácia alebo cloud riešenia. Ak už zákazník používa vlastnú IT infraštruktúru, dokážeme ju konsolidovať a integrovať do nej prvky cloud architektúry. Privátne cloud riešenia sú vďaka svojej modularite schopné zvládnuť beh existujúcich aplikácií a prispôsobiť sa bez výraznejších problémov akýmkoľvek aplikačným nárokom v budúcnosti.
Systémy sa priebežne monitorujú a predvídajú možné výpadky.

Vývoj softvéru

V oblasti softvérových aplikácií máme dlhoročné skúsenosti s vývojom, prevádzkou a údržbou veľkých zákazníckych riešení, ale realizujeme aj menšie univerzálne riešenia a aplikácie. Pripravujeme softvérové projekty pre zákazníkov z rôznych odvetví, napríklad GIS riešenia pre sieťové odvetvia, expertné systémy pre oblasť zdravotníctva alebo softvérové riešenia pre školstvo. V našom portfóliu sú  inovatívne riešenia založené na moderných technológiách, manažérske nástroje v dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti Business Intelligence a Business Analytics. Venujeme sa vývoju softvéru, analytickým a konzultačným činnostiam.

Radi sa hráme s novými technológiami a sledujeme nové trendy. Pri návrhu informačných systémov zákazníkom ponúkame inovácie formou moderných technológií. Naši špecialisti ovládajú vývojové platformy založené na technológiách Microsoft .Net a JAVA.

 

Collaboration

Kvalitná spolupráca v organizácii podporuje dosahovanie spoločných cieľov. V dnešnom technologickom svete už nezáleží, kde sa členovia pracovného tímu nachádzajú. Spolupráca v pracovných tímoch aktuálne znamená spoločnú prácu na dokumentoch, zdieľanie znalostí a zdrojov, sociálne siete, odosielanie okamžitých správ, blogy, možnosti online diskusií zvyčajne vo forme telekonferencií či videoprenosov a zdieľanie výsledkov práce na internete. Veľa väčších organizácií má vytvorené štandardné platformy pre takýto druh spolupráce, ktorú dokážu rozšíriť aj na svojich zákazníkov či partnerov.

GAMO dokáže implementovať riešenia na báze platformy spoločnosti Microsoft – Office 365 a SharePoint. Office 365 je riešením pre menšie organizácie, kde nie je prevádzkovaná vlastná serverová infraštruktúra. Poskytuje sa ako cloudová služba hosťovaná spoločnosťou Microsoft. Ponúka plnohodnotný prístup k mailom, dokumentom a hlasovým službám s videokonferenciami.

Manažované služby

Prevádzku IT infraštruktúry je možné zabezpečovať pasívnym sledovaním jej stavu a operatívnymi zásahmi v prípade výskytu problému alebo sa proaktívne venovať monitoringu a cielene zasahovať ešte pred výskytom kritického stavu. Celkové náklady na oba spôsoby sú veľmi podobné, proaktívny prístup si však na začiatku vyžaduje investíciu do konsolidácie IT vybavenia. Výsledkom je potom kvalitatívny rozdiel vyjadrený v zlepšení reakčnej doby a minimalizácii výpadku v prípade nefunkčnosti systémov.

Prostredníctvom manažovaných IT služieb dokážeme zákazníkom ponúknuť kompletné prevzatie zodpovednosti za prevádzku ich IT prostredia, alebo výkon čiastkových činností, ktoré zákazník požaduje zabezpečiť externými zdrojmi. Služby sú poskytované s vopred definovanými SLA parametrami.

Bezpečnosť

V technologickom svete prepojenom cez internet nadobúda potreba chrániť informačné systémy a údaje v nich novú kvalitu a rozmer. Podiel SPAMu sa dlhodobo pohybuje na úrovni 50 % zo všetkých mailových správ. Pred hrozbami je potrebné sa brániť ešte predtým ako sa vyskytnú v podnikovej infraštruktúre.

Dôležité je správne nastavenie firewallu, zabezpečená VPN, riešenia na báze NAC (Network Admission Control). Pre mailové systémy je to antivírusová a antispamová kontrola s pravidelnou aktualizáciou. Koncové zariadenia vyžadujú antivírus, firewall, ako aj pravidelné aktualizácie operačného systému. Pre väčšie organizácie, ktoré poskytujú klientom prístup do svojich systémov, je vykonanie penetračných testov potvrdením, že ich systémy sú dostatočne zabezpečené a identifikované hrozby pokryté zodpovedajúcim technickým riešením.

Business Intelligence

Organizácie často využívajú viacero informačných systémov. Tieto informačné systémy obsahujú množstvo dát, a teda obrovský potenciál pre kvalitné riadenie organizácie. Aj keď sú tieto systémy navzájom prepojené, nie vždy dokážu poskytnúť ucelený pohľad na dosahované výkony či efektivitu fungovania.

Prostredníctvom nástrojov označovaných ako Business Intelligence (BI) je možné z rôznorodých údajových zdrojov obsiahnutých v jednom či viacerých systémoch získať konzistentné, relevantné a aktuálne údaje o vybraných činnostiach alebo procesoch. Vďaka využitiu kancelárskych aplikácií sú tieto údaje interpretované vo forme prehľadov, tabuliek, grafov alebo KPI indikátorov. Týmto sa rýchlo dokážu odhaliť ich vzájomné súvislosti, čím sa umožní rýchlejšie reagovať na zmeny na trhu a efektívnejšie napĺňať stratégiu.

Vzdelávanie

Vzdelávanie je investíciou do budúcnosti. Predstavuje najvýznamnejší spôsob rozvoja ľudského kapitálu a je významnou súčasťou celoživotného vzdelávania. Efektivita a kvalita práce jednotlivých zamestnancov, v rôznych sférach, veľmi závisí od ich znalostí a zručností, ktoré je u nich potrebné neustále rozvíjať v súlade s novými technológiami a trendmi.

V našom portfóliu vzdelávacích aktivít máme širokých výber vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania a  programov ďalšieho vzdelávania. Vďaka našim dlhodobým skúsenostiam so vzdelávaním a vďaka kvalifikovaným lektorom vieme pripraviť školenie „šité na mieru“.

Poskytujeme aj certifikačné skúšky v oblasti IKT- Certifikát ECDL Base a ECDL, Certifikát Pearson VUE a „softskills“- Certifikát ECo-C. Vzdelávacie a certifikačné služby sú realizované v súlade so Systémom manažmentu kvality podľa normy ISO 9001:2008.

Produkty


 • GAMO Cloud je moderné dátové centrum poskytujúce služby cloud computingu. Pri jeho návrhu boli použité najmodernejšie technológie, ktoré sú garanciou flexibility našich služieb. Dokážete s ním dynamicky riešiť požiadavky na Vašu IT infraštruktúru, bez nevyhnutných investícií.

 • Minimalizácia nákladov a dopadov na organizáciu v dôsledku zlyhania informačných systémov. Komunikačné siete aj informačné systémy sa stali nevyhnutnými prostriedkami pre efektívnu prevádzku firiem a organizácií. Preto sa zabezpečenie ich dostupnosti stáva najvyššou prioritou.

 • TAP System® predstavuje modernú aplikáciu, ktorá plne podporuje celý proces testovania vedomostí. Využíva kombináciu práce s počítačom a papierových odpoveďových formulárov. Dosahuje vysokú rýchlosť spracovania testov pri garantovaní hodnovernosti spracovaných výsledkov.

 • Mobilné aplikácie sú čoraz populárnejšie. Ich využitie je univerzálne, sú vhodné pre každú organizáciu, ktorá má záujem prezentovať svoje objekty záujmu - výrobky v predajni, exponáty v múzeu, knihy, historické budovy, občiansku vybavenosť moderným a atraktívnym spôsobom.

 • Vzdelávaniu a certifikáciám sa v našej spoločnosti venujeme už dlhodobo. Poskytujeme vzdelávacie programy kontinuálneho vzdelávania, vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania a certifikačné skúšky v oblasti IKT a „softskills“.

 • Aesculap Lekárnička umožňuje používateľovi mimoriadne rýchly prístup k veľkému množstvu informácií, ktoré sú dôležité pri správnom výbere či užívaní lieku. Dokážete si v nej vytvoriť vlastný elektronický zoznam liekov a diagnostikovaných chorôb. Nie je náhradou zdravotného záznamu, ale dokáže Vás intuitívne upozorniť na riziká spojené s užívaním Vašich liekov a ich prípadnom vzájomnom ovplyvňovaní sa.
Všetky produkty

Riešenia pre oblasti

Podpora pre prijímacie pohovory, priebežné testovanie študentov, realizácia prieskumov, vzdelávanie pracovníkov. Riešenia pre modernú IT infraštruktúru vrátane dohľadu nad jej efektívnou prevádzkou.

Liekový expertný systém dokáže podporiť lekára v jeho rozhodovaní o liečbe pacienta, rezervačný systém zvýši efektivitu zdravotníckeho zariadenia. Výsledkom je spokojnejší pacient.

Zabezpečenie základnej prevádzky IT, mailových či komunikačných riešení. Komfortným doplnkom poskytovaných služieb je dohľad nad IT vybavením. 

IT infraštruktúra a výrobné zaradenia sú dôležitými faktormi úspešnej prevádzky. Prediktívna údržba strojných zariadení a dohľad nad IT vybavením sú našou prioritou pre priemyselné podniky.

Riadenie organizácie v oblasti obchodu a služieb podporujú riešenia na báze Business Intelligence, nástroje pre tímovú spoluprácu a zdieľanie dokumentov. Efektivitu podporia aj školenia IT znalostí.

Mestá majú podporovať svojich občanov i návštevníkov a poskytnúť im atraktívne online služby. Pritiahneme do centra miest tých, ktorí sa mu vyhýbajú a dáme im dôvod na návštevu. WiFi v meste prepojené na sociálne siete je iba začiatkom.

Spokojnosť hotelových hostí je dôležitá a skladá sa z množstva služieb. Jednou z nich je aj WiFi pre hotelových hostí. Poskytnite túto službu zdarma a profitujte z informácií, ktoré takto získate.

Návštevníci v múzeách očakávajú viac než len stručný popis exponátu. Umožnite im virtuálnu prehliadku vybraných exponátov a poskytnite rozšírené popisy – to všetko cez moderné mobilné aplikácie.

Referencie

 • Referencie

  Vybrané referencie našich spokojných klientov z rôznych odvetví.

  100 hárkov / 100 otázok / 4 odpovede = 2,59 sekundy, priemerná dosiahnutá rýchlosť naskenovania a vyhodnotenia 1 hárku.

 • Podpora bezpečnej prevádzky ropovodu a prevencia ochrany životného prostredia.

 • Evidencia, správa a distribúcia údajov klientov, príprava podkladov na fakturáciu služieb. So systémom pracuje viac ako 150 používateľov denne, eviduje cca 3 mil. pokladničných výkazov spolu s viac ako 90 mil. riadkami.

  Opatrenia vedúce k rastu efektivity spracovania informácií.

Všetky referencie

Aktuality

13
september

Spoločenská zodpovednosť je pre nás dôležitou súčasťou kultúry a štýlu podnikania, podporu...

Autor:
GAMO
06
september

Ivan Luby, technický riaditeľ GAMO, predstaví na konferencii...

Autor:
GAMO
27
august

Strávili sme príjemný deň na Medzinárodných leteckých dňoch SIAF.

A to nielen ako...

Autor:
GAMO