Skočiť na hlavný obsah

Autorské práva

Reprodukcia, prevod, rozširovanie alebo ukladanie častí alebo celého obsahu webovej stránky GAMO (ďalej len www.gamo.sk), v akejkoľvek podobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu GAMO a.s. je zakázané. 
 

Pre Vašu osobnú potrebu je povolené tlačiť kópie výňatkov z www.gamo.sk. 
Pre ďalšie rozširovanie je potrebný písomný súhlas GAMO a.s.
 

Akékoľvek ďalšie použitie, kopírovanie či rozširovanie akýchkoľvek materiálov uvádzaných na www.gamo.sk bez písomného súhlasu GAMO a.s. sa bude považovať za porušenie autorského práva v zmysle platných právnych predpisov.


Informačný obsah www.gamo.sk a odmietnutie zodpovednosti

GAMO a.s vynakladá primerané úsilie, aby informácie, uvádzané na www.gamo.sk, boli vždy presné, spoľahlivé a aktuálne. Napriek tejto snahe nedokážeme vylúčiť, že sa na www.gamo.sk objavia technické nepresnosti, typografické chyby či iné nesprávne údaje. Na žiadny z materiálov, ktorý obsahuje www.gamo.sk preto nie je možné hľadieť ako na oficiálne vyjadrenie či tvrdenie skutočnosti.

GAMO a.s. môže kedykoľvek bez upozornenia vykonať zlepšenia či iné zmeny v dodávaných produktoch a poskytovaných službách, a takisto aktualizovať informácie uvádzané na www.gamo.sk. Všetky tieto zmeny môžu byť vykonané kedykoľvek a bez upozornenia.
GAMO a.s. nedisponuje žiadnymi prostriedkami na kontrolu nad tým, kedy a za akých okolností používateľ www.gamo.sk použije informáciu získanú z www.gamo.sk. Týmto GAMO a.s. odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by vznikli používateľovi (najmä ušlý zisk alebo neuzatvorenie zmluvy, akákoľvek nepriama či následná strata či škoda, a pod.) z titulu použitia predmetnej informácie alebo v akejkoľvek súvislosti s jej použitím.
Zákonné práva zákazníka, vstupujúceho do zmluvných obchodných vzťahov s GAMO a.s. však zostávajú nedotknuté.


Prenášaný informačný obsah od používateľov

GAMO a.s. nemá záujem dostávať prostredníctvom www.gamo.sk od Vás ako používateľov žiadne dôverné, či súkromné informácie. Vezmite preto na vedomie, že žiadna informácia zaslaná do GAMO a.s prostredníctvom www.gamo.sk nebude považovaná za dôvernú. Tieto informácie nebudú podliehať ochrane osobných údajov a ich obsah môže byť v budúcnosti ďalej použitý pre interné účely GAMO a.s. (vývoj produktov, služieb, marketingové činnosti ...), kopírovaný, modifikovaný, publikovaný či inak rozširovaný a GAMO a.s. je oprávnené vykonávať tieto činnosti bez Vášho súhlasu.


Hypertextové odkazy

GAMO a.s. sa odmieta vyjadrovať ku obsahu iných webových stránok, ktoré sú dostupné formou hypertextových odkazov z www.gamo.sk. Tieto stránky sú plne v kompetencii ich vlastníkov a GAMO a.s. neskúmalo, ani nemieni skúmať ich informačný obsah, a taktiež odmieta akúkoľvek zodpovednosť za ich obsah. Prehliadanie, poskytovanie osobných údajov či download súborov z takýchto webových stránok je plne v súlade s podmienkami týchto webových stránok a jedine Vy sám musíte prijať príslušné opatrenia na zabezpečenie Vašej ochrany pred možnou infiltráciou deštruktívnej povahy (vírusy, červy, trójske kone, zadné dvierka).

 

 

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.