Osobné údaje

VYHLÁSENIE SPOLOČNOSTI GAMO O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Spoločnosť GAMO rešpektuje súkromie svojich klientov, dodávateľov, zamestnancov, uchádzačov o zamestnanie a rovnako aj návštevníkov tejto webovej stránky www.gamo.sk. Chceme vás preto oboznámiť s tým, aké osobné údaje používame, čo s nimi robíme, komu ich poskytujeme a aké práva máte v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov.

GAMO a.s. sa zaväzuje rešpektovať a ochraňovať vaše osobné údaje. Celá webová stránka www.gamo.sk a jej jednotlivé sekcie sú štruktúrované a navrhnuté tak, aby ste si mohli ich obsah prehliadnuť bez nutnosti zadávať vaše osobné údaje. Týmito údajmi rozumieme vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
Existuje, ale aj technológia nazývaná "cookies", ktorá sa môže použiť, aby vám poskytla upravené informácie z webovej stránky.

  • Ak ste naším obchodným partnerom informácie, akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje, získate TU
  • Ak ste návštevníkom webovej stránky informácie, akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje získate TU
  • Ak ste používateľom cloudových služieb, informácie akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje získate TU

Odkazy na webové stránky iných spoločností
Kvôli vášmu pohodliu na našej webovej stránke používame odkazy na webové stránky iných spoločností. Politika ochrany osobných údajov tu môže byť iná, než na stránkach spoločnosti GAMO, a preto vám odporúčame zistiť ich prístup k ochrane osobných údajov skôr, než im poskytnete svoje osobné údaje.

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť