Skočiť na hlavný obsah

INFORMÁCIE

poskytnuté dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – návštevník webu.

podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Informácie“) medzi zmluvnými stranami:

Vysvetlenie pojmov

 • pojem „prevádzkovateľ“ alebo zámeno „naše“ vrátane všetkých jeho príslušných gramatických tvarov uvedené v týchto Informáciách sa považuje za odvolávku na pojem prevádzkovateľ;
 • pojem „dotknutá osoba“ alebo zámeno „vaše“ vrátane všetkých jeho príslušných gramatických tvarov uvedené v týchto Informáciách sa považuje za odvolávku na pojem dotknutá osoba;
 • pojmy „dotknutá osoba“, „sprostredkovateľ“, „príjemca“ a „spracúvanie“ majú pre účely týchto Informácií významy, ktoré týmto pojmom prikladá oficiálne slovenské znenie GDPR.

Kto je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto dokumente:
GAMO a.s., so sídlom Kyjevské nám. 6, 974 04 Banská Bystrica, zápis v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č.: 550/S;

S akými údajmi pracujeme a prečo

2. Kategórie dotknutých osobných údajov:

 • identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu;
 • kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú najmä kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;
 • údaje súvisiace s uskutočňovaním platieb, ktorými sa rozumejú najmä číslo platobnej karty;
 • cookies, v prípade ak vieme na základe cookies identifikovať konkrétnu dotknutú osobu návštevníka našej webovej stránky, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov a to najmä:
  • základné cookies - umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo pred vypĺňanie formulárov;
  • konverzné cookies - umožňujú nám analyzovať výkonnosť jednotlivých kanálov návštevnosti;
  • sledovacie cookies - v kombinácii s konverznými nám pomáhajú analyzovať výkon, objem a kvalitatívne parametre rôznych kanálov návštevnosti;
  • remarketingové cookies - používame pre personalizáciu obsahu reklám a ich správnemu zacieleniu;
  • analytické cookies - používame ich na analýzu užívateľského správania, čo nám pomáha pri zlepšovaní užívateľského rozhrania (napr. Google Analytics, Google Adwords, Facebook Tracking);

Každý návštevnik webu má možnosť povoliť všetky cookies a ďalšie sieťové identifikátory, t.j. súhlasiť s ich používaním alebo si uložiť nastavenie len preferovaných kategórií. O tejto skutočnosti je návštevník webovej stránky upozornený, akonáhle vstúpi na stránku. 

 • Nevyhnutné - sú potrebné pre fungovanie webu a nemožno ich deaktivovať, prispievajú k bezpečnému využívaniu našich služieb.
 • Analytické a štatistické - sú používané predovšetkým za účelom zostavovania anonymných štatistík o využívaní webstránky.
 • Marketingové - sú používané predovšetkým za účelom zvýšenia užívateľského komfortu, ponúknutia relevantného obsahu a reklamy podľa záujmov užívateľa.

Personalizáciu a cielenú reklamu si môže kedykoľvek nastavením preferencií vypnúť. K dispozícii je odkaz umiestnený na webovej stránke gamo.sk dole v pätičke.

3. Účely spracúvania osobných údajov:

 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za účelom:
  • zodpovedania vašich konkrétnych požiadaviek a otázok zadaných prostredníctvom webového formulára;
 • spracúvanie osobných údajov na základe vášho vyjadreného súhlasu na spracovanie osobných údajov na účely:
  • ponúknuť vám čo najlepšie špecifické nastavenie prostredia webovej stránky; štatisticky zisťovať návštevnosť a vaše preferencie; personalizácie obsahu reklám a ich správnemu zacieleniu;
  • informovania o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom  priameho marketingu;

4. Právny základ spracúvania osobných údajov:

 • čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – spracúvanie na základe vyjadreného súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutou osobou
 • čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa;

Príjemcovia, ktorým môžeme vaše údaje sprístupniť

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje najmä nasledovným príjemcom/ kategóriám príjemcov:

 • poskytovateľ služieb marketingu;
 • prevádzkovateľ webovej stránky;

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje

Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje po nasledovnú dobu:

 • údaje, ktoré o vás spracúvame na základe vášho vyjadreného súhlasu bude spracúvať po dobu účelu spracovania alebo po dobu vášho súhlasu;
 • po dobu kým trvá náš oprávnený záujem spracúvať vaše osobné údaje;

Ako môžete odvolať súhlas

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu odoslaného na info@gamo.sk alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa. V prípade správ zaslaných prostredníctvom priameho marketingu môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať kliknutím na link uvedený v tele správy.
Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia. Vymazať môžete všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. Podrobnosti si môžete pozrieť na stránke www.allaboutcookies.org;

Vaše práva a ich uplatnenie

Podľa GDPR máte určité práva spojené so spracúvaním vašich osobných údajov:

 • právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;
 • právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;
 • právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, najmä namietať proti spracúvaniu na základe oprávnených záujmov uvedených v týchto Informáciách; Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme pre daný účel ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali;
 • právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby;
 • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Slovenská republika;

Z akých zdrojov získavame vaše osobné údaje

Najviac osobných údajov získame priamo od vás tým, že nám ich poskytnete vyplnením webových formulárov;

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie bez ľudského zásahu a vaše osobné údaje nespracúvame formou profilovania.

 

 

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.