Skočiť na hlavný obsah

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Článok 1 | PODMIENKY VYJADRENIA SÚHLASU

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: GAMO a.s.
Sídlo: Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
IČO: 36 033 987
Zápis v registri: OR OS Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 550/S

(ďalej ako „prevádzkovateľ“)

1.1 Prevádzkovateľ týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem na spracúvaní jej osobných údajov na účel:

  • informovania o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom  priameho marketingu (ďalej ako „účel“).

1.2 Prevádzkovateľ týmto informuje dotknutú osobu, že ma záujem na účel podľa bodu 1.1 tohto súhlasu spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu:

1.1. Meno a priezvisko,
1.2. E-mail
1.3. Kontaktné telefónne číslo,
1.4. Iné osobné údaje poskytnuté ako správa pre prevádzkovateľa.

1.3 Prevádzkovateľ týmto informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracúvaním jej osobných údajov, a to prostredníctvom e-mailu odoslaného na info@gamo.sk alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa.

 

Článok 2 | SÚHLAS

2.1 Dotknutá osoba berie vyhlásenia prevádzkovateľa v rozsahu bodov 1.1 až 1.2 tohto súhlasu na vedomie a v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov:

2.1.1 na účel podľa bodu 1.1 tohto súhlasu, a
2.1.2 v rozsahu podľa bodu 1.2 tohto súhlasu.

2.2 Dotknutá osoba potvrdzuje, že bola pred poskytnutím tohto súhlasu informovaná o jej práve kedykoľvek tento súhlas odvolať podľa bodu 1.3 tohto súhlasu.

 

 

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.