Skočiť na hlavný obsah
Prvý krok

Odhalíme zraniteľnosti v bezpečnosti IT prostredia

Ak chcete vo firme zaviesť účinnú obranu proti útokom, musíte si byť vedomý nielen hrozieb, ale aj stavu svojej IT bezpečnosti, identifikovať zraniteľnosti a ošetriť slabé miesta. Analýza je zo skúseností našich klientov, tým najlepším prvým krokom. Prečo?
Zhodnotíme existujúci stav kybernetickej odolnosti IT infraštruktúry, siete, sieťových prvkov a koncových zariadení. Identifikujeme potenciálne riziká, ktoré by mohli ovplyvniť IT bezpečnosť a kontinuitu prevádzky. Výstupy z analýzy doplníme o návrhy opatrení na zvýšenie úrovne kybernetickej odolnosti a spoločne skonzultujeme odporúčania na nápravu zisteného stavu.

Spoznajte úspešný príbeh koncepčnej implementácie prvkov kybernetickej bezpečnosti výrobnej spoločnosti TUBAPACK, a.s., v réžii našej firmy.

Prečo si vybrať naše služby
ZMAPUJEME IT INFRAŠTRUKTÚRU
Definujeme najdôležitejšie aplikácie, dáta, procesy a kritické systémy z pohľadu bezpečnosti.
IDENTIFIKUJEME RIZIKÁ
Odhalíme primárne bezpečnostné hrozby, nesúlad vo využívaných technologických riešeniach či nedostatky v bezpečnostnej stratégii.
ODPORUČÍME OPATRENIA
Navrhneme spôsob nápravy a účinné opatrenia na rizikové zraniteľnosti, ktoré majú rozhodujúci vplyv na podnikanie.
POSKYTNEME ODBORNÚ PODPORU
Naši konzultanti poradia optimálny postup zvyšovania úrovne kybernetickej bezpečnosti pre špecifickú situáciu práve vašej firmy.
Hľadáte inú formu podpory kybernetickej odolnosti? V ponuke máme ďalšie služby.
Najčastejším problémom je podceňovanie reálnych hrozieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti. A preto nečakajte a obráťte sa s požiadavkami priamo na nás.

Ochrana koncových zariadení

Ochrana emailov a aplikácii

Sieťová bezpečnosť

Testy zraniteľnosti

Bezpečnosť priemyselných systémov

Legislatíva a Audit bezpečnosti

SIEM Bezpečnostný monitoring

Konzultácie a vzdelávanie

SECaaS

Bezpečnosť Microsoft 365

M365 BACKUP

Analýza kybernetickej odolnosti IT

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.