Skočiť na hlavný obsah

Úspešná implementácia u ktoréhokoľvek zákazníka si vyžaduje cieľavedomé usmerňovanie a riadenie spoločnosti transparentným a systematickým spôsobom. Spoločnosť GAMO a.s. má v súčasnosti vybudovaný a zavedený integrovaný manažérsky systém (IMS) spĺňajúci požiadavky vyžadované jeho jednotlivými oblasťami.

Integrovaný manažérsky systém v GAMO spĺňa nasledovné požiadavky a certifikácie:

 • Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015
 • Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015
 • Systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2013 s riadiacimi opatreniami podľa normy ISO 27018:2019
 • Systém manažérstva služieb podľa normy ISO/IEC 20000-1:2018
 • Systém manažérstva kontinuity podnikania podľa normy ISO 22301:2019
 • Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001:2018

Uvedené certifikácie poskytujú našim zákazníkom záruku v tom, že GAMO je schopné poskytovať také výrobky a služby, ktoré nepretržite spĺňajú ich najnáročnejšie požiadavky. Integrovaný manažérsky systém predstavuje jednoznačne identifikované, jasne popísané, striktne dodržiavané a prísne sledované procesy. Ich dodržiavanie je každoročne potvrdené kontrolným alebo recertifikačným auditom.

   Certifikát ISO 9001:2015
   Certifikát ISO 14001:2015
   Certifikát ISO/IEC 27001:2013
   Certifikát ISO/IEC 20000-1:2018
   Certifikát ISO 22301:2019
   Certifikát ISO 45001:2018

 

HLAVNÉ ZÁSADY UVEDENÝCH POLITÍK 

Politika kvality

 • Spokojný zákazník má najväčšiu prioritu.
 • Rešpektujeme pôsobenie trhu, usilujeme sa dokonale poznať zákazníka a jeho požiadavky na objednávané dodávky, práce a služby.
 • Hlásime sa k zodpovednosti za realizované dodávky, práce a služby.
 • Dôraz na kvalitu je už od začiatku, nie iba s odovzdaním zákazky alebo zmluvne dohodnutej činnosti.
 • Zvyšovanie kvality nami poskytovaných dodávok, prác a služieb je naša životná zásada.
 • Činnosti a rozhodnutia sú založené na jasných faktoch a číslach.
 • Plníme požiadavky a trvalo zlepšujeme systém manažérstva kvality.
 • Za prijatie a plnenie týchto zásad politiky kvality zodpovedajú všetci zamestnanci spoločnosti.

Environmentálna politika

 • Udržiavať a rozvíjať systém environmentálneho manažérstva založený na požiadavkách normy ISO 14001 so zohľadnením environmentálnych právnych predpisov platných v SR a iných environmentálnych požiadaviek prijatých organizáciou.
 • Aktívnou prevenciou a sústavným zlepšovaním procesov minimalizovať nepriaznivé dopady činností, výrobkov a služieb na životné a pracovné prostredie.
 • Zohľadňovať environmentálne aspekty pri nákupe vstupných surovín, materiálov, energií a služieb a tiež pri zavádzaní nových procesov a technológií.
 • Zvyšovať environmentálne povedomie všetkých zamestnancov.
 • Všetci zamestnanci organizácie sú povinní riadiť sa uvedenými zásadami a rešpektovať environmentálnu politiku organizácie.

Bezpečnostná politika

 • Chrániť informačné aktíva súvisiace:
  • s ochranou osobných údajov a súkromia,
  • s ochranou duševného vlastníctva spoločnosti,
  • so zabezpečením dát organizácie,
  • s riadením kontinuity v prípade havárií a napadnutia,
  • s dodržiavaním zmluvných a legislatívnych záväzkov.
 • Aktívne formovať a zlepšovať bezpečnostné povedomie zamestnancov.
 • Všetci zamestnanci musia konať v súlade s touto politikou a postupmi vyplývajúcimi zo zavedeného systému riadenia informačnej bezpečnosti.
 • Sú zavedené jasné a transparentné disciplinárne opatrenia pre prípady porušovania schválených bezpečnostných opatrení.
 • Určené tretie strany musia dodržiavať bezpečnostné záväzky vyplývajúce z požiadaviek systému riadenia informačnej bezpečnosti, ktoré sú premietnuté do vzájomných zmlúv.
 • Analýza rizík je základom účinného fungovania systému a podkladom pre účelné vynakladanie zdrojov.
 • Je zavedený systém sledovania a ohlasovania bezpečnostných incidentov.
 • Všetci zamestnanci sú poučovaní o tom, ako reagovať a koho informovať, ak zaznamenajú podozrivú aktivitu.
 • Riešenie havarijných situácií je nacvičované aspoň raz ročne.
 • Sú zavedené postupy monitorovania.
 • Účinnosť systému je vyhodnocovaná aspoň raz ročne.

Politika systému manažérstva služieb

 • Riadiť kvalitu poskytovaných služieb tak, aby bola zabezpečená kvalita služieb a spokojnosť zákazníka pri súčasnom zabezpečení efektívnosti dodávania týchto služieb.
 • Plniť požiadavky aktuálnej aplikovateľnej legislatívy.
 • Vytvoriť, udržiavať a zlepšovať všetky princípy riadenia služieb - služby, procesy, meranie a vyhodnocovanie kvality a trvalé zlepšovanie.
 • Vytvoriť a udržiavať aktuálny a schválený katalóg služieb poskytovaných spoločnosťou GAMO.
 • Identifikovať a riadiť externých aj interných dodávateľov jednotlivých súčasti SMS - služieb, procesov, technológií a mať s nimi presne definované parametre kvality dodávky týchto tretích strán.
 • Každú službu z aktuálneho katalógu služieb mať pokrytú príslušnou SLA zmluvou.
 • Vyhodnocovať kvalitu služieb mesačne na báze určených nameraných parametrov.
 • Identifikovať nezhody v rámci služieb, procesov, SMS a nastaviť vhodné opatrenia na ich odstránenie.
 • Zvyšovať povedomie zamestnancov ohľadom SMS a procesného riadenia, zvyšovať kvalifikáciu zainteresovaných zamestnancov.
 • Zabezpečiť fungovanie SMS v súlade s integrovaným manažérskym systémom.
 • Chrániť dobré meno spoločnosti a zabezpečiť vysoký etický štandard a kvalitu poskytovaných služieb.
 • Zabezpečiť pravidelné a exaktné reportovanie kvality služieb, najmä incidentov, závažných incidentov, problémov a závažných zmien s dôrazom na prevenciu opätovného opakovania ich nepriaznivého účinku.
 • Zabezpečiť trvalé zlepšovanie SMS - služieb, procesov, komunikácie.

Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 • Identifikovaním nebezpečenstiev a odhadovaním rizík, eliminovať nebezpečenstvá, prípadne zavádzať opatrenia pre riadenie nebezpečenstiev.
 • Vytvárať podmienky a dávať zdroje na zabezpečenie BOZP každého pracovného prostredia.
 • Aktívna účasť všetkých zamestnancov na riadení BOZP.
 • Hlásiť sa k zodpovednosti za účinný systém BOZP.
 • Trvalo vytvárať také bezpečnostné opatrenia, aby nedochádzalo k úrazom na pracoviskách a ochoreniam zamestnancov.
 • Neustála pripravenosť na zvládnutie havarijných stavov tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia zamestnancov.
 • Kontrolnými opatreniami, stálym monitorovaním systému BOZP zabezpečovať trvalú ochranu zdravia pri práci.
 • Plniť požiadavky príslušnej aktuálnej aplikovateľnej legislatívy BOZP a interné predpisové požiadavky na BOZP.
 • Neustále zlepšovať systém BOZP.

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.