Integrovaný manažérsky systém

Úspešná implementácia u ktoréhokoľvek zákazníka si vyžaduje cieľavedomé usmerňovanie a riadenie spoločnosti transparentným a systematickým spôsobom. Spoločnosť GAMO a.s. má v súčasnosti vybudovaný a zavedený integrovaný manažérsky systém (IMS) spĺňajúci požiadavky vyžadované jeho jednotlivými oblasťami.

Integrovaný manažérsky systém v GAMO spĺňa nasledovné požiadavky a certifikácie:

 • Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015
 • Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015
 • Systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2013
 • Systém manažérstva podľa normy ISO/IEC 27018:2014 na poskytovanie cloudových a súvisiacich služieb v prostredí GAMO Cloud

Uvedené certifikácie poskytujú našim zákazníkom záruku v tom, že GAMO je schopné poskytovať také výrobky a služby, ktoré nepretržite spĺňajú ich najnáročnejšie požiadavky. Integrovaný manažérsky systém predstavuje jednoznačne identifikované, jasne popísané, striktne dodržiavané a prísne sledované procesy. Ich dodržiavanie je každoročne potvrdené kontrolným alebo recertifikačným auditom.

   Certifikát ISO 9001:2015
   Certifikát ISO 14001:2015
   Certifikát ISO 27001:2013
   Certifikát ISO 27018:2014

HLAVNÉ ZÁSADY UVEDENÝCH POLITÍK 

Politika kvality

 • Spokojný zákazník má najväčšiu prioritu.
 • Rešpektujeme pôsobenie trhu, usilujeme sa dokonale poznať zákazníka a jeho požiadavky na objednávané dodávky, práce a služby.
 • Hlásime sa k zodpovednosti za realizované dodávky, práce a služby.
 • Dôraz na kvalitu je už od začiatku, nie iba s odovzdaním zákazky alebo zmluvne dohodnutej činnosti.
 • Zvyšovanie kvality nami poskytovaných dodávok, prác a služieb je naša životná zásada.
 • Činnosti a rozhodnutia sú založené na jasných faktoch a číslach.
 • Plníme požiadavky a trvalo zlepšujeme systém manažérstva kvality.
 • Za prijatie a plnenie týchto zásad politiky kvality zodpovedajú všetci zamestnanci spoločnosti.

Environmentálna politika

 • Udržiavať a rozvíjať systém environmentálneho manažérstva založený na požiadavkách normy ISO 14001 so zohľadnením environmentálnych právnych predpisov platných v SR a iných environmentálnych požiadaviek prijatých organizáciou.
 • Aktívnou prevenciou a sústavným zlepšovaním procesov minimalizovať nepriaznivé dopady činností, výrobkov a služieb na životné a pracovné prostredie.
 • Zohľadňovať environmentálne aspekty pri nákupe vstupných surovín, materiálov, energií a služieb a tiež pri zavádzaní nových procesov a technológií.
 • Zvyšovať environmentálne povedomie všetkých zamestnancov.
 • Všetci zamestnanci organizácie sú povinní riadiť sa uvedenými zásadami a rešpektovať environmentálnu politiku organizácie.

Bezpečnostná politika

 • Chrániť informačné aktíva súvisiace:
  • s ochranou osobných údajov a súkromia,
  • s ochranou duševného vlastníctva spoločnosti,
  • so zabezpečením dát organizácie,
  • s riadením kontinuity v prípade havárií a napadnutia,
  • s dodržiavaním zmluvných a legislatívnych záväzkov.
 • Aktívne formovať a zlepšovať bezpečnostné povedomie zamestnancov.
 • Všetci zamestnanci musia konať v súlade s touto politikou a postupmi vyplývajúcimi zo zavedeného systému riadenia informačnej bezpečnosti.
 • Sú zavedené jasné a transparentné disciplinárne opatrenia pre prípady porušovania schválených bezpečnostných opatrení.
 • Určené tretie strany musia dodržiavať bezpečnostné záväzky vyplývajúce z požiadaviek systému riadenia informačnej bezpečnosti, ktoré sú premietnuté do vzájomných zmlúv.
 • Analýza rizík je základom účinného fungovania systému a podkladom pre účelné vynakladanie zdrojov.
 • Je zavedený systém sledovania a ohlasovania bezpečnostných incidentov.
 • Všetci zamestnanci sú poučovaní o tom, ako reagovať a koho informovať, ak zaznamenajú podozrivú aktivitu.
 • Riešenie havarijných situácií je nacvičované aspoň raz ročne.
 • Sú zavedené postupy monitorovania.
 • Účinnosť systému je vyhodnocovaná aspoň raz ročne.
 

Kontaktujte nás

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť