Integrovaný manažérsky systém

Úspešná implementácia u ktoréhokoľvek zákazníka si vyžaduje cieľavedomé usmerňovanie a riadenie spoločnosti transparentným a systematickým spôsobom. Spoločnosť GAMO a.s. má v súčasnosti vybudovaný a zavedený integrovaný manažérsky systém (IMS) spĺňajúci požiadavky vyžadované jeho jednotlivými oblasťami.

Integrovaný manažérsky systém v GAMO spĺňa nasledovné požiadavky a certifikácie:

 • Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015
 • Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015
 • Systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2013
 • Systém manažérstva služieb podľa normy ISO/IEC 20000-1:2018
 • Systém manažérstva podľa normy ISO/IEC 27018:2019 na poskytovanie cloudových a súvisiacich služieb v prostredí GAMO Cloud
 • Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001:2018
 • Certifikát CSA Star, potvrdzuje, že cloudové služby GAMO sú zabezpečené v súlade s globálne uznávanými štandardmi a preverené nezávislým auditom.

Uvedené certifikácie poskytujú našim zákazníkom záruku v tom, že GAMO je schopné poskytovať také výrobky a služby, ktoré nepretržite spĺňajú ich najnáročnejšie požiadavky. Integrovaný manažérsky systém predstavuje jednoznačne identifikované, jasne popísané, striktne dodržiavané a prísne sledované procesy. Ich dodržiavanie je každoročne potvrdené kontrolným alebo recertifikačným auditom.

   Certifikát ISO 9001:2015
   Certifikát ISO 14001:2015
   Certifikát ISO 27001:2013
   Certifikát ISO/IEC 20000-1:2018
   Certifikát ISO 27018:2019
   Certifikát ISO 45001:2018
   Certifikát CSA Star

 

HLAVNÉ ZÁSADY UVEDENÝCH POLITÍK 

Politika kvality

 • Spokojný zákazník má najväčšiu prioritu.
 • Rešpektujeme pôsobenie trhu, usilujeme sa dokonale poznať zákazníka a jeho požiadavky na objednávané dodávky, práce a služby.
 • Hlásime sa k zodpovednosti za realizované dodávky, práce a služby.
 • Dôraz na kvalitu je už od začiatku, nie iba s odovzdaním zákazky alebo zmluvne dohodnutej činnosti.
 • Zvyšovanie kvality nami poskytovaných dodávok, prác a služieb je naša životná zásada.
 • Činnosti a rozhodnutia sú založené na jasných faktoch a číslach.
 • Plníme požiadavky a trvalo zlepšujeme systém manažérstva kvality.
 • Za prijatie a plnenie týchto zásad politiky kvality zodpovedajú všetci zamestnanci spoločnosti.

Environmentálna politika

 • Udržiavať a rozvíjať systém environmentálneho manažérstva založený na požiadavkách normy ISO 14001 so zohľadnením environmentálnych právnych predpisov platných v SR a iných environmentálnych požiadaviek prijatých organizáciou.
 • Aktívnou prevenciou a sústavným zlepšovaním procesov minimalizovať nepriaznivé dopady činností, výrobkov a služieb na životné a pracovné prostredie.
 • Zohľadňovať environmentálne aspekty pri nákupe vstupných surovín, materiálov, energií a služieb a tiež pri zavádzaní nových procesov a technológií.
 • Zvyšovať environmentálne povedomie všetkých zamestnancov.
 • Všetci zamestnanci organizácie sú povinní riadiť sa uvedenými zásadami a rešpektovať environmentálnu politiku organizácie.

Bezpečnostná politika

 • Chrániť informačné aktíva súvisiace:
  • s ochranou osobných údajov a súkromia,
  • s ochranou duševného vlastníctva spoločnosti,
  • so zabezpečením dát organizácie,
  • s riadením kontinuity v prípade havárií a napadnutia,
  • s dodržiavaním zmluvných a legislatívnych záväzkov.
 • Aktívne formovať a zlepšovať bezpečnostné povedomie zamestnancov.
 • Všetci zamestnanci musia konať v súlade s touto politikou a postupmi vyplývajúcimi zo zavedeného systému riadenia informačnej bezpečnosti.
 • Sú zavedené jasné a transparentné disciplinárne opatrenia pre prípady porušovania schválených bezpečnostných opatrení.
 • Určené tretie strany musia dodržiavať bezpečnostné záväzky vyplývajúce z požiadaviek systému riadenia informačnej bezpečnosti, ktoré sú premietnuté do vzájomných zmlúv.
 • Analýza rizík je základom účinného fungovania systému a podkladom pre účelné vynakladanie zdrojov.
 • Je zavedený systém sledovania a ohlasovania bezpečnostných incidentov.
 • Všetci zamestnanci sú poučovaní o tom, ako reagovať a koho informovať, ak zaznamenajú podozrivú aktivitu.
 • Riešenie havarijných situácií je nacvičované aspoň raz ročne.
 • Sú zavedené postupy monitorovania.
 • Účinnosť systému je vyhodnocovaná aspoň raz ročne.

Politika systému manažérstva služieb

 • Riadiť kvalitu poskytovaných služieb tak, aby bola zabezpečená kvalita služieb a spokojnosť zákazníka pri súčasnom zabezpečení efektívnosti dodávania týchto služieb.
 • Plniť požiadavky aktuálnej aplikovateľnej legislatívy.
 • Vytvoriť, udržiavať a zlepšovať všetky princípy riadenia služieb - služby, procesy, meranie a vyhodnocovanie kvality a trvalé zlepšovanie.
 • Vytvoriť a udržiavať aktuálny a schválený katalóg služieb poskytovaných spoločnosťou GAMO.
 • Identifikovať a riadiť externých aj interných dodávateľov jednotlivých súčasti SMS - služieb, procesov, technológií a mať s nimi presne definované parametre kvality dodávky týchto tretích strán.
 • Každú službu z aktuálneho katalógu služieb mať pokrytú príslušnou SLA zmluvou.
 • Vyhodnocovať kvalitu služieb mesačne na báze určených nameraných parametrov.
 • Identifikovať nezhody v rámci služieb, procesov, SMS a nastaviť vhodné opatrenia na ich odstránenie.
 • Zvyšovať povedomie zamestnancov ohľadom SMS a procesného riadenia, zvyšovať kvalifikáciu zainteresovaných zamestnancov.
 • Zabezpečiť fungovanie SMS v súlade s integrovaným manažérskym systémom.
 • Chrániť dobré meno spoločnosti a zabezpečiť vysoký etický štandard a kvalitu poskytovaných služieb.
 • Zabezpečiť pravidelné a exaktné reportovanie kvality služieb, najmä incidentov, závažných incidentov, problémov a závažných zmien s dôrazom na prevenciu opätovného opakovania ich nepriaznivého účinku.
 • Zabezpečiť trvalé zlepšovanie SMS - služieb, procesov, komunikácie.

Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 • Identifikovaním nebezpečenstiev a odhadovaním rizík, eliminovať nebezpečenstvá, prípadne zavádzať opatrenia pre riadenie nebezpečenstiev.
 • Vytvárať podmienky a dávať zdroje na zabezpečenie BOZP každého pracovného prostredia.
 • Aktívna účasť všetkých zamestnancov na riadení BOZP.
 • Hlásiť sa k zodpovednosti za účinný systém BOZP.
 • Trvalo vytvárať také bezpečnostné opatrenia, aby nedochádzalo k úrazom na pracoviskách a ochoreniam zamestnancov.
 • Neustála pripravenosť na zvládnutie havarijných stavov tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia zamestnancov.
 • Kontrolnými opatreniami, stálym monitorovaním systému BOZP zabezpečovať trvalú ochranu zdravia pri práci.
 • Plniť požiadavky príslušnej aktuálnej aplikovateľnej legislatívy BOZP a interné predpisové požiadavky na BOZP.
 • Neustále zlepšovať systém BOZP.
Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť