Kontakt

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť

Identifikačné údaje

 
ADRESA: GAMO a.s. IČO: 36 033 987
  Kyjevské námestie 6  DIČ: 2020087498
  974 04 Banská Bystrica  IČ DPH: SK2020087498
       
  Tel.: +421 48 4372 111    
  Fax.: +421 48 4132 947    
  info@gamo.sk    

 

Bankové spojenie

 
SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA a.s. 0435467048 / 0900
  IBAN: SK5409000000000435467048
  SWIFT: GIBASKBX
   
TATRA BANKA a.s. 2623098322 / 1100
  IBAN: SK2411000000002623098322
  SWIFT: TATRSKBX
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sa, vložka č.: 550/S
Odkaz na výpis z obchodného registra 
GAMO a.s.