Skočiť na hlavný obsah

Zadanie

Slovenská pošta, a.s., prevádzkuje pre Ministerstvo financií SR komplexnú službu výberu, evidencie, zúčtovania a prevodu súdnych a správnych poplatkov do štátneho rozpočtu SR, a to systémom eKolok. V rámci prevádzky nasadeného systému je na základe platnej zmluvy povinná zabezpečovať pravidelný servis, opravu a údržbu technických zariadení, vykonávať profylaktické prehliadky a revízie koncových zariadení, ako aj zvoz a dopĺňanie hotovosti do koncových zariadení, výmenu tlačovej pásky a ďalšieho spotrebného materiálu v technických zariadeniach.

Klient

Slovenská pošta, a. s.
Poštové služby
Viac ako 10.000 zamestnancov
Zabezpečenie komplexného servisu koncových zariadení systému eKolok jednou zastrešujúcou organizáciou.

Naše riešenie

V rámci podpory a prevádzky koncových zariadení systému eKolok (ďalej „kiosky“) sú pre pre Slovenskú poštu, a.s., poskytované služby:
 • Monitoring, koordinácia a zabezpečenie HW a SW servisu kioskov.
 • Koordinácia CASH a PRINT manažmentu na kioskoch:
  • CASH manažment - zvoz a dopĺňanie hotovosti.
  • PRINT manažment - výmena tlačovej pásky a iného spotrebného materiálu.
 • Koordinácia a zabezpečenie profylaktických, ako aj ostatných servisných činností na kioskoch podľa požiadaviek Slovenskej Pošty, a.s.
Zákaznícke centrum v spoločnosti GAMO realizuje tieto služby prostredníctvom:
 • Využívania možností nástroja na správu incidentov a servisných požiadaviek (Incident Management System).
 • Precízne nastavených procesov zákazníckeho centra.
 • Monitorovacieho nástroja, ktorý poskytuje informácie z kioskov:
  • vzniknuté chybové stavy jednotlivých HW komponentov kiosku,
  • pohyb hotovosti na kiosku.
 
Výsledkom poskytovaných služieb je pre Slovenskú poštu, a.s., zabezpečená:
 • funkčná a spoľahlivá prevádzka kioskov,
 • koordinácia činností subdodávateľov zabezpečujúcich prevádzku kioskov,
 • neustále zlepšovanie prevádzkových procesov aj na základe požiadaviek klienta.
V spolupráci s naším partnerom GAMO sa nám darí neustále optimalizovať procesy a zvyšovať efektivitu prevádzky koncových zariadení systému eKolok, a tak plniť základné princípy efektívnosti a hospodárnosť pri prevádzkovaní centrálneho systému evidencie a zúčtovania súdnych a správnych poplatkov, za ktorý Slovenská Pošta zmluvne zodpovedá.
Marek Lendacký
riaditeľ sekcie elektronických služieb

Prínosy

Centrálny prehľad o funkčnosti siete kioskov.
Evidencia všetkých incidentov a servisných požiadaviek.
Koordinácia riešenia každého zaznamenanéhoincidentu a jeho vyhodnotenie podľa SLA parametrov.
Optimalizácia nákladov a procesov na prevádzku kioskov.
Centrálna koordinácia a výkon HW a SW servisu systému eKolok zabezpečená jediným zmluvným partnerom.

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.