Skočiť na hlavný obsah

Zadanie

Očné ambulancie a očné optiky spadajúce pod Oftal sú špičkovými pracoviskami v odbore oftalmológie. Pre svoju prevádzku potrebujú spoľahlivé riešenie, ktoré si nevyžaduje časté servisné alebo konfiguračné zásahy. Taktiež musí umožniť zabezpečený vzdialený prístup ku údajom, využívaných v ambulanciách, na vzdelávacích podujatiach a lekárskych kongresoch. Rozhodnutie sa pre cloud bolo logickou možnosťou ako prevádzkovať nemocničný informačný systém. Medzi ďalšie požiadavky patrilo zabezpečenie mobility lekárskeho personálu - nielen v rámci nemocnice, ale aj na cestách spolu s možnosťou zdieľania súborov a údajov. Pre tento účel bolo navrhnuté využitie nástrojov balíka Office 365.

Klient

Oftal s.r.o.
Zdravotníctvo | Špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológia
10-50 zamestnancov
Návrh a prevádzka IT platformy slúžiacej pre nemocničný informačný systém v cloude. Podpora prevádzky a špecializovaný dohľad. Vytvorenie profesionálneho emailu, prostredia pre tímovú spoluprácu a zjednotenie verzií MS Office.

Naše riešenie

Pre nemocnicu Oftal bol v GAMO Cloud vytvorený privátny cloud na báze špičkových VMware technológií. Na takto vytvorených serveroch sú prevádzkované jednotlivé lekárske aplikácie. Celý IT systém, vrátane softvérových aplikácií je kontinuálne monitorovaný prostredníctvom riešenia IMS – Incident Management System. V prípade výskytu odchýlky od bežného prevádzkového stavu sú prijaté preventívne opatrenia. Pre prácu lekára sú tieto činnosti nepostrehnuteľné. 

Implementácia služieb Office 365 umožňuje lekárom využívať nástroje efektívnej komunikácie a spolupráce na profesionálnej úrovni. Uplatnenie nájde počas bežného dňa, ako aj počas rozhodovania o náročnejších zákrokoch, ktoré si vyžadujú konzultáciu s kolegami.

Celý informačný systém je zabezpečený voči výpadkom, ako aj neautorizovanému prístupu. Vysoká úroveň bezpečnosti vychádza aj z certifikácie poskytovateľa cloudových služieb podľa normy ISO 27018 o ochrane osobných údajov v cloude.


 

Rozhodnutie o využívaní cloudových služieb nám umožňuje venovať sa špecializovaným zdravotníckym činnostiam s vedomím, že naše systémy sú bezpečne a spoľahlivo prevádzkované. Dosiahnutá úroveň mobility nám pomáha šetriť čas, urýchliť vzájomnú komunikáciu medzi lekármi.
Stanislav Ondrejka
konateľ, Oftal s.r.o.

Prínosy

Bezproblémová a bezporuchová prevádzka.
Bezpečný prístup ku údajom a dokumentom z internetu.
Jednoduchá správa systémov v cloude.
Garantovaná ochrana osobných údajov podľa medzinárodných štandardov.
Vysoká úroveň mobility

Využívané služby

Privátny cloud

Monitoring ako služba

Microsoft 365

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.