Monitoring systémov a služieb

Minimalizácia nákladov a dopadov na organizáciu v dôsledku zlyhania systémov.

Incident Management System

Zabezpečenie dostupnosti komunikačných sietí aj informačných systémov sa stáva najvyššou prioritou. K reálnemu vyhodnoteniu významu IT často dochádza až v momente, keď sú služby nedostupné. Nepretržitý monitoring dohľadovým systémom - Incident Management System, umožňuje rozpoznať neštandardné správanie systému a predísť tak vzniku problému alebo minimalizovať jeho dopad a riadiť proces nápravy.

Virtuálny proxy server

Je umiestnený do virtuálnej infraštruktúry zákazníka, umožňuje zber údajov zo sledovaných systémov a zariadení.

ITSM Riadenie procesov

Umožňuje operátorom zákazníckeho centra riadiť a dokumentovať vzniknuté incidenty podľa dohodnutých postupov.

Monitoring dashboard

Webové rozhranie umožní prezerať stavy a štatistiky monitorovaných systémov a zariadení na základe oprávnení priradených konkrétnym používateľom.

Mobilná aplikácia

Systém notifikácií na mobilných zaradeniach, ktoré automaticky upozornia na vznik neštandardnej udalosti. Sprostredkuje informácie v reálnom čase bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate.

Referencie

Incident management system

Dohľad nad kľúčovými IT systémami a službami v 22 hlavných výrobných závodoch v rámci Európy službou Incident Management System, t.j. Monitoring as a Service.

Cloudové služby VDI

Výrobná spoločnosť v GAMO Cloud. Približne 60 používateľov vrátane dizajnérov pracujúcich v 3D, cca 20 pracovných staníc riadiacich výrobu, asi 10 mobilných používateľov na predajných pobočkách v rámci SR.

SLA služby a monitoring zariadení

Nepretržitý monitoring vyše 340 platobných kioskov systému eKolok na území Slovenskej republiky. Koordinácia vykonávania „CASH a PRINT“ manažmentu. Riadenie a plánovanie servisných činností zabezpečovaných 7 servisnými organizáciami a dodávateľmi jednotlivých subsystémov.

Kontaktujte nás

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť