Zákaznícka zóna

Zákaznícke centrum


 

Služby zákazníckeho centra poskytujeme klientom štandardne v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod. 
Pre zmluvných klientov garantujeme vopred dohodnuté reakčné doby a parametre poskytovaných služieb v zmysle podmienok a úrovne Service Level Agreement (SLA). Tieto môžu byť zákazníckym centrom zabezpečované aj v rozsiahlejšom režime, prevádzkovej dobe.

Kontakt na operátora Zákazníckeho centra:

+421 48 437 2000

Kontakt pre cloudové služby:

+421 48 437 2860
   
Ak ste registrovaným zákazníkom cloud portálu GAMO môžete vstúpiť priamo do aplikácie. CLOUD KLIENTI
Záchrana dát z HDD, obnova diskového poľa RAID, stratené dáta z disku, obnova súborov z Flash disku Záchrana dát

Stiahnite si nášho klienta vzdialenej podpory GAMO Remote Support a spustite ho. Kontaktujte našich operátorov Zákazníckeho centra na tel. čísle 048/4372000 a vysvetlite im svoju požiadavku. Následne sa s vami spojí náš špecialista, ktorý vám poskytne pomoc na diaľku.


Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť