Manažérske prehľady

80% manuálnej práce súvisiacej s dátami sa dá plne automatizovať

Efektivita v riadení firmy

Už žiadne ručné vytváranie reportov a hľadanie súvislostí v nekonečných tabuľkách. Všetko dôležité bude sústredené v jednom riešení. Dáta z Vašich databáz a aplikácií budú integrované prostredníctvom 

Business Intelligence

 technológie. Reporty získate prehľadne zobrazené v prostredí Microsoft 

Power BI

, vo svojom notebooku, alebo na mobilnom telefóne.
Umožníme Vám vizuálne analyzovať dáta, získať prehľad o aktivitách a celkovej výkonnosti spoločnosti, vytvoriť z nich 

KPI indikátory

.
Vďaka nim rýchlo zobrazíte prehľady, dokážete priebežne monitorovať odchýlky od normálu, či kritické faktory vo výrobe. Vaše údaje zostávajú v maximálnom bezpečí u Vás.

 

Komu je riešenie určené

Power BI je osvedčené riešenie do firiem všetkých veľkostí. Jednoduché a pritom škálovateľné naprieč organizáciou, so zabudovanou správou užívateľských práv a bezpečnostnou ochranou.

Štandardné aj individuálne

Organizácia má k dispozícii prehľadné reporty podľa definovaných nastavení. Užívatelia si môžu jednoducho vytvárať vlastné prehľady s jedinečným pohľadom podľa svojho zamerania.

Zdroje
údajov

Pomocou Power BI viete pripájať stovky rôznych zdrojov dát, zjednodušiť ich spracovanie a okamžite ich analyzovať. Nech už sú uložené v aplikáciách, tabuľkách, alebo u  poskytovateľov služieb.

Náhrada ERP riešenia

Manažérske prehľady nahradia chýbajúcu alebo nedostatočnú funkcionalitu ERP riešenia. Ak ste uvažovali nad výmenou ERP, manažérske prehľady Vám prinesú nové pohľady na Vaše podnikanie.

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť