Skočiť na hlavný obsah

Zadanie

Slovenská pošta, a.s. pre zabezpečenie poskytovaných služieb a produktov prevádzkuje veľké množstvo informačných systémov. Jednotlivé informačné systémy doteraz používali rôzne číselníkové a kmeňové údaje. Tieto boli evidované vo viacerých informačných systémoch, niektoré viacnásobne, iné neúplne. Postupnou realizáciou Master Data Management (ďalej len MDM) systému pre kľúčové dátové entity vytvára Slovenská pošta, a.s. nutné východiskové predpoklady pre prechod na kvalitatívne vyššiu úroveň dátových analýz, reportingu či riešení typu Bussines Intelligence. Jadrom budovaného MDM systému je modul SPDM (Slovenská Pošta Data Management). Ide o centrálny softvérový prvok MDM riešenia, ktorý technicky zabezpečuje riadenie, administráciu, dátovú správu a publikáciu obsahu celopodnikových dátových katalógov.

Klient

Slovenská pošta, a. s.
Poštové služby
Viac ako 10.000 zamestnancov
Návrh a implementácia informačného systému na báze MDM - Master Data Management , ktorý bude schopný vyhovieť požiadavkám Slovenskej pošty, a.s. na centrálne riadenie a distribúciu jej kľúčových kmeňových a číselníkových dát.

Naše riešenie

SPDM predstavuje centrálny technický komponent MDM riešenia Slovenskej pošty, a.s.. Použitý dátový model a webové služby implementované v systéme SPDM sú všeobecné a jednoducho rozšíriteľné. Navrhnutá koncepcia dátového modelu umožňuje vyjadriť takmer ľubovoľný katalóg údajov a následne ho formou číselníkov distribuovať do integrovaných informačných systémov.
Aktuálne je v SPDM implementovaný aj Centrálny produktový katalóg SP, ktorý je distribuovaný na kľúčové informačné systémy Slovenskej pošty, a.s. 

SPDM obsahuje sadu funkcionalít, ktorých úlohou je zabezpečiť požiadavky jeho používateľov:

  • Zakladanie a administrácia katalógov.
  • Vytváranie pohľadov do katalógov – tzv. číselníkov.
  • Správu dátového obsahu číselníkov (vytvorenie, uloženie, aktualizácia, autorizácia), hromadné zmeny a generovanie tlačových výstupov. 
  • Modulárne generovanie komunikačných rozhraní SOAP administrátorom.
  • Kontrolovanie synchronizácie na existujúcich rozhraniach.
Budovaný systém MDM predstavuje komplexné riešenie „šité na mieru“, ktoré pokrýva požiadavky a očakávania Slovenskej pošty na centralizovanú a unifikovanú správu referenčných celopodnikových dát číselníkovej a kmeňovej povahy. Toto riešenie je viacdimenzionálne – okrem technickej a softvérovej zložky zasahuje aj do oblasti procesnej, organizačnej, či do oblasti riadenia dátovej kvality. Modul SPDM, ako jadro budovaného MDM riešenia, je pre dosiahnutie očakávaného „MDM výsledku“ kľúčový – jeho kvalita a parametre ho významným spôsobom ovplyvňujú.
Ľubomír Hatala
projektový manažér, Slovenská pošta a.s.

Prínosy

Centrálny informačný systém na správu a distribúciu číselníkových a kmeňových údajov.
Centrálne úložisko pre konzistentné a úplné kmeňové údaje.
SPDM umožnuje jednotnú správu a distribúciu kľúčových dátových entít Slovenskej pošty, a.s.
SPDM ako technický prvok MDM riešenia umožňuje metodicky, procesne, organizačne a personálne zabezpečiť správu kmeňových údajov.
Vytvorenie Centrálneho produktového katalógu Slovenskej pošty, a.s., ktorý je súčasťou aktuálne prevádzkovaného MDM riešenia.

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.