Dohľad nad systémami

Zákazník: 
Baumit Beteiligungen GmbH
Odvetvie: 
Výrobca stavebných materiálov
Veľkosť: 
Pôsobí v 30 krajinách Európy
Zadanie
Prehľad o stave kľúčových častí informačného systému vo všetkých lokalitách a okamžitá eskalácia riešenia vzniknutých incidentov na správnu skupinu riešiteľov v rámci celoeurópskeho IT oddelenia. Dohľad nad kľúčovými IT systémami a službami v 22 hlavných výrobných závodoch v Európe službou GAMO IMS – Incident Management System, t.j. Monitoring as a Service.
Cieľ
Garantovaná dostupnosť služby 99,97% a riadenie vzniknutých udalostí v súlade s ITIL štandardmi.
Riešenie

Monitoring IT systémov v podnikoch skupiny Baumit ako služba poskytovaná z GAMO Cloud. V prvej fáze postupné nasadenie služby na 22 vybraných lokalít v celej Európe s monitorovaním až 600 kľúčových systémov a služieb. Incident management systém je v tomto prípade cloudovou službou, a to z dôvodu, aby bola zachovaná schopnosť monitorovať systémy a služby v celej Európe aj pri výpadkoch častí zákazníckej infraštruktúry. Zabezpečujeme tým pre Baumit službu s vysokou dostupnosťou a s vysokou pridanou hodnotou. K dispozícii sú prehľadové dashboardy a mobilná aplikácia napojená na centrálne monitorovacie riešenie.

Monitorovacia časť je prepojená s ITSM nástrojom operátorov zákazníckeho centra. Operátori zabezpečujú riadenie procesu v súlade s ITIL štandardmi a komunikujú v zmysle dohodnutého procesu priamo s riešiteľmi v anglickom jazyku. V súčasnosti poskytujeme monitorovacie služby na prvých ôsmich miestach v Európe: Česká republika, Francúzsko, Poľsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko a štáty bývalej Juhoslávie.


VYUŽÍVA SLUŽBY

Monitoring - Incident Management System

Prínosy
Riešenie poskytnuté ako služba s garanciou 99,97%
Efektívne a rýchle nasadenie služby v súlade s ITIL štandardmi.
Operátori komunikujúci aj v anglickom jazyku.
Okamžitá eskalácia incidentov na správny riešiteľský tím.
Postupné skrátenie doby výpadkov.
Prehľad o stavoch infraštruktúry aj cez mobilnú aplikáciu.
Monitoring kľúčových IT systémov poskytovaný ako služba spoločnosťou GAMO spĺňa naše požiadavky. Operátori GAMO pružne reagujú na vzniknuté incidenty a riadia proces v súlade s ITIL štandardmi.
Daniel Švarc
IT manažér, Baumit Beteiligungen GmbH

Ďalšie referencie

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť