IT Monitoring 24x7

Zákazník: 
EKOLTECH spol. s r.o.
Odvetvie: 
Tradičný výrobca nábytku
Veľkosť: 
Nepretržitá prevádzka, vyše 1 500 000 operácií denne.
Zadanie
Zabezpečiť centrálny monitoring kľúčových systémov a zariadení spoločnosti. Neočakávaný výpadok systémov dokáže negatívne ovplyvniť chod výrobných liniek a následne aj dodanie tovaru v stanovenom termíne. Týmto sa kontinuita zabezpečenia výrobno-dodávateľského procesu pre spoločnosť Ekoltech stáva kľúčová a monitoring kritických častí IT infraštruktúry opodstatnený.
Cieľ
Minimalizácia nákladov a dopadov na organizáciu v dôsledku zlyhania informačných systémov.
Riešenie

Pre spoločnosť Ekoltech poskytujeme riešenie Incident Management System prispôsobené potrebám infraštruktúry zadávateľa a dohodnutým parametrom v rámci SLA zmluvy. Zabezpečujeme dohľad nad IT systémami formou monitoringu ako služba s pokrytím 24 hodín denne.

Služba s garantovanou dostupnosťou 99,97% umožňuje pružne reagovať na zmeny prevádzkových parametrov v IT infraštruktúre, eliminuje výpadky, ktoré by znamenali ohrozenie výroby. Podľa úrovne incidentov dohodnutým systémom automaticky zasiela notifikácie, informuje o identifikovanom probléme.

Monitoring kritických častí IT infraštruktúry ponúka prehľad o stave systémov a možnosť okamžitého postúpenia incidentov na oprávneného riešiteľa. K dispozícii je prehľadný dashboard a mobilná aplikácia napojená na centrálne monitorovacie riešenie.

Hlbšia analýza a rozbor zozbieraných dát v reporte, poskytuje komplexný pohľad na fungovanie infraštruktúry, upozorní na možnosť vzniku problému v budúcnosti, a teda dáva priestor a čas na jeho eliminovanie.


VYUŽÍVA SLUŽBY
SLA starostlivosť o IT
Monitoring - Incident Management System

Prínosy
24 hodín denne monitoring systémov a služieb.
Pružná reakcia na zmeny v IT infraštruktúre.
Aktuálne monitorovacie šablóny podľa požiadaviek zákazníka.
Jednotné rozhranie pre kontrolu a prehľad.
Systém notifikácii podľa potrieb zákazníka SMS, E-mail, PUSH. Mobilná aplikácia.
Kategorizácia a individuálny prístup podľa závažnosti incidentu.
Dohľad nad IT systémami prostredníctvom Incident Management System je garanciou business kontinuity pre spoluprácu so značkou IKEA. Umožňuje nám pružne reagovať na zmeny v monitorovanej infraštruktúre, predvídať udalosti, ktoré by sa mohli vyskytnúť, a tým prináša vyššiu efektivitu práce v rámci IT oddelenia.
Ján Vrabec
konateľ, EKOLTECH spol. s r.o.

Ďalšie referencie

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť