Manažment bezpečnostných prvkov siete

Zákazník: 
Slovenská pošta, a. s.
Odvetvie: 
Poštové služby
Veľkosť: 
Viac ako 10.000 zamestnancov
Zadanie
V komunikačnej WAN sieti Slovenskej pošty, a.s., sa nachádzajú systémy, ktoré poskytujú služby nielen zamestnancom a externým dodávateľom, ale aj širokej verejnosti. Sieť obsahuje množstvo bezpečnostných prvkov umiestnených či už v dátových centrách, alebo na perimetroch WAN siete. Na týchto perimetroch dochádza k prepo-jeniu vnútornej siete a Internetu. Bezpečnosť a nepretržitý monitoring týchto prepojení je kľúčovým aspektom bezproblémo-vého fungovania WAN siete, ale tiež garanciou bezpečnosti všetkých IT systémov, ktoré Slovenská pošta, a.s. prevádzkuje. Okrem bezpečnosti je rovnako dôležitý aj dizajn celej WAN siete, implementácia, konfigurácia a celkový manažment použitých bezpečnostných prvkov.
Cieľ
Zabezpečenie ochrany dátových prenosov a prístupov na systémy Slovenskej pošty, a.s., monitoring a správa bezpečnostných prvkov siete.
Riešenie
V rámci zabezpečenia ochrany prenosov údajov v dátovej sieti Slovenskej pošty, a.s., sú pravidelne vykonávané nasledovné činnosti:
 • Šifrovanie komunikácie na úrovni aktívnych prvkov: 
  • šifrovanie komunikácie v sieti WAN na úrovni aktívnych prvkov (smerovačov) technológiou IPSec,
  • inštalácia, nastavenie, administrácia, monitoring a šifrovanie komunikácie medzi dvoma komunikačnými bodmi siete WAN,
  • šifrovanie komunikácie medzi bodom siete WAN Slovenskej Pošty, a.s. a partnerskou organizáciou.
 • Monitorovanie a vyhodnocovanie bezpečnostných incidentov na aktívnych prvkoch WAN siete.
 • Návrh a konzultácie bezpečnostných riešení v rámci WAN siete.
 • Zastupovanie klienta pri jednaniach s tretími stranami o bezpečných komunikáciách, príprava variantných riešení, realizácia vybraných riešení.
 • Kontrola a monitorovanie autentifikácie a autorizácie prístupu k sieťam a k ich kritickým dátam prostredníctvom VPN (nepretržitý monitoring 24/7/365 na báze zbierania a analyzovania logov z jednotlivých zariadení zabezpečujúcich bezpečnosť siete).
 • Monitorovanie a sledovanie všetkých bezpečnostných zariadení WAN siete a aktualizácie ich operačných systémov.
 • Vykonávanie servisných a inštalačných prác na požiadanie v režime 24x7,
 • Konzultačná, poradenská a realizačná činnosť pri zmenách a rozširovaní zabezpečenia podľa požiadaviek klienta a taktiež podľa požiadaviek partnerov Slovenskej pošty, a.s. v súlade s rozvojom integrácie IT služieb .
 • Odborné workshopy, zamerané na technologické riešenia v oblasti bezpečnosti WAN sietí organizované v spolupráci s výrobcami a poskytovateľmi bezpečnostných riešení.

Špecifické služby sú zabezpečované odbornými certifikovanými IT profesionálmi.

Prínosy
Zabezpečenie požadovanej úrovne bezpečnosti sieťových zariadení na programovej a technickej úrovni, vrátane ich monitorovania.
Autentizácia, autorizácia a logovanie prístupu k sieťam a k ich kritickým službám a dátam.
Nepretržité sledovanie stavu bezpečnosti informačného systému v celej sieti Slovenskej pošty, a.s.
Konfiguračné a systémové nastavenia bezpečnostných prvkov siete plne pod kontrolou certifikovaných IT profesionálov.
Možnosť odborných konzultácií, poradenstva a realizačných činností pri zmenách a rozširovaní projektu podľa požiadaviek Slovenskej pošty, a.s.
Ochrana dátových prenosov patrí medzi prioritné úlohy odboru IT v rámci Slovenskej pošty. Spoločnosť GAMO patrí dlhé roky medzi našich spoľahlivých partnerov pri plnení tejto úlohy.
Ján Púchy
vedúci odboru prevádzky IT

Ďalšie referencie

Kontaktujte nás

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť