Manažment bezpečnostných prvkov siete

Zákazník: 
Slovenská pošta, a. s.
Odvetvie: 
Poštové služby
Veľkosť: 
Viac ako 10.000 zamestnancov
Zadanie
V komunikačnej WAN sieti Slovenskej pošty, a.s., sa nachádzajú systémy, ktoré poskytujú služby nielen zamestnancom a externým dodávateľom, ale aj širokej verejnosti. Sieť obsahuje množstvo bezpečnostných prvkov umiestnených či už v dátových centrách, alebo na perimetroch WAN siete. Na týchto perimetroch dochádza k prepo-jeniu vnútornej siete a Internetu. Bezpečnosť a nepretržitý monitoring týchto prepojení je kľúčovým aspektom bezproblémo-vého fungovania WAN siete, ale tiež garanciou bezpečnosti všetkých IT systémov, ktoré Slovenská pošta, a.s. prevádzkuje. Okrem bezpečnosti je rovnako dôležitý aj dizajn celej WAN siete, implementácia, konfigurácia a celkový manažment použitých bezpečnostných prvkov.
Cieľ
Zabezpečenie ochrany dátových prenosov a prístupov na systémy Slovenskej pošty, a.s., monitoring a správa bezpečnostných prvkov siete.
Riešenie
V rámci zabezpečenia ochrany prenosov údajov v dátovej sieti Slovenskej pošty, a.s., sú pravidelne vykonávané nasledovné činnosti:
 • Šifrovanie komunikácie na úrovni aktívnych prvkov: 
  • šifrovanie komunikácie v sieti WAN na úrovni aktívnych prvkov (smerovačov) technológiou IPSec,
  • inštalácia, nastavenie, administrácia, monitoring a šifrovanie komunikácie medzi dvoma komunikačnými bodmi siete WAN,
  • šifrovanie komunikácie medzi bodom siete WAN Slovenskej Pošty, a.s. a partnerskou organizáciou.
 • Monitorovanie a vyhodnocovanie bezpečnostných incidentov na aktívnych prvkoch WAN siete.
 • Návrh a konzultácie bezpečnostných riešení v rámci WAN siete.
 • Zastupovanie klienta pri jednaniach s tretími stranami o bezpečných komunikáciách, príprava variantných riešení, realizácia vybraných riešení.
 • Kontrola a monitorovanie autentifikácie a autorizácie prístupu k sieťam a k ich kritickým dátam prostredníctvom VPN (nepretržitý monitoring 24/7/365 na báze zbierania a analyzovania logov z jednotlivých zariadení zabezpečujúcich bezpečnosť siete).
 • Monitorovanie a sledovanie všetkých bezpečnostných zariadení WAN siete a aktualizácie ich operačných systémov.
 • Vykonávanie servisných a inštalačných prác na požiadanie v režime 24x7,
 • Konzultačná, poradenská a realizačná činnosť pri zmenách a rozširovaní zabezpečenia podľa požiadaviek klienta a taktiež podľa požiadaviek partnerov Slovenskej pošty, a.s. v súlade s rozvojom integrácie IT služieb .
 • Odborné workshopy, zamerané na technologické riešenia v oblasti bezpečnosti WAN sietí organizované v spolupráci s výrobcami a poskytovateľmi bezpečnostných riešení.

Špecifické služby sú zabezpečované odbornými certifikovanými IT profesionálmi.

Prínosy
Zabezpečenie požadovanej úrovne bezpečnosti sieťových zariadení na programovej a technickej úrovni, vrátane ich monitorovania.
Autentizácia, autorizácia a logovanie prístupu k sieťam a k ich kritickým službám a dátam.
Nepretržité sledovanie stavu bezpečnosti informačného systému v celej sieti Slovenskej pošty, a.s.
Konfiguračné a systémové nastavenia bezpečnostných prvkov siete plne pod kontrolou certifikovaných IT profesionálov.
Možnosť odborných konzultácií, poradenstva a realizačných činností pri zmenách a rozširovaní projektu podľa požiadaviek Slovenskej pošty, a.s.
Ochrana dátových prenosov patrí medzi prioritné úlohy odboru IT v rámci Slovenskej pošty. Spoločnosť GAMO patrí dlhé roky medzi našich spoľahlivých partnerov pri plnení tejto úlohy.
Ján Púchy
vedúci odboru prevádzky IT

Ďalšie referencie

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť