Priemyselná bezpečnosť

Minimalizujeme a riadime riziká a hrozby ohrozujúce výrobnú a riadiacu sieť podniku.

Počet kyberútokov rastie

Spoliehať sa na izolovanosť prostredia nie je bezpečnostným opatrením. Priemyselné riadiace  a kontrolné systémy SCADA ICS/DCS tvoria z pohľadu kybernetickej bezpečnosti rozsiahlu a donedávna nezávislú oblasť.
Kybernetické útoky zacielené na priemyselné zariadenia sú však vážnou hrozbou. 

Ransomware útok

, zmena výsledného produktu alebo sabotáž, fyzické poškodenie či 

únik citlivých údajov

 predstavujú vážne riziká. Môžu negatívne ovplyvniť prevádzku, viesť k ekonomickým škodám, alebo dokonca ohroziť zdravie alebo životy ľudí. 
Naše riešenia zabezpečia detekciu anomálii a integritu riadiaceho procesu. Manažment rizík v reálnom čase uľahčí bezpečnostným špecialistom udržať systémy v bezpečí. Aj nové riešenia využívajúce IoT a priemyselné IoT.

Služby bezpečnosti priemyselných systémov

Audit bezpečnosti SCADA systémov

Vstupná analýza identifikuje úroveň bezpečnosti SCADA a priemyselných systémov. Dokáže odhaliť nesúlad s legislatívou, ako aj kybernetické riziká a hrozby, ktoré môžu byť zneužité. Určí priority opatrení v oblasti eliminácie identifikovaných rizík.

Rýchla reakcia na hrozby

Opatrenia s vysokou prioritou, ktoré jednoduchou aplikáciou okamžite zvýšia odolnosť SCADA a priemyselných systémov voči identifikovaným hrozbám. Sú prvým krokom po zisteniach auditu bezpečnosti.

Strategické opatrenia

Návrh technických a administratívnych opatrení, stratégia minimalizácie rizika a najlepšie odporúčania na zabezpečenie súladu s legislatívnymi požiadavkami. Je to komplexná odozva na identifikované riziká v priemyselných systémoch.

Bezpečnosť ako služba

Zabezpečte si kontinuálny dohľad nad priemyselnými a IT systémami profesionálnou službou. Je plne v súlade s požiadavkami legislatívneho a metodického rámca Zákona o kybernetickej bezpečnosti, vrátane činností analytického tímu.

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť