Konzultácie a poradenstvo

Podpora a služby bezpečnostného manažmentu na vysokej úrovni.

Kyberbezpečnosť na úrovni

Kybernetické hrozby sa stali realitou. 

Útok hackera

, nesprávne konfigurované zariadenie, 

sociálne inžinierstvo

 či neznalosť zamestnanca môže viesť k škodám na technológiách, výpadku 

SCADA

 systémov alebo zneužitiu údajov.
Slovenské organizácie v pozícii „prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb“, musia byť pripravené chrániť sa a tiež splniť požiadavky Zákona o kybernetickej bezpečnosti. Bezpečnostní experti v GAMO kvalifikovane navrhnú opatrenia, vykonajú 

GAP analýzu

 alebo 

audit kybernetickej bezpečnosti

, počas 

školení

 sprostredkujú ukážky útokov cielené na pracovníkov. Dokážu plne zastúpiť 

CISO

 - Chief Information Security Officer. 

Prečo si vybrať naše služby

GAP analýza

Identifikujeme mieru zhody s požiadavkami ZKB č. 69/2018 Z.z. Jej výsledkom je sada odporučení, ktorých cieľom je pripravenosť na zabránenie bezpečnostným incidentom. Nielen teoreticky a dokumentačne, ale aj po stránke procesov a technologickej úrovne bezpečnosti systémov.

Security by design

Bezpečnosť si vyžaduje organizačné, technické aj personálne zabezpečenie. Sme pripravení poskytnúť podporu a konzultácie pri implementácii bezpečnostných opatrení do reálnych nástrojov a systémov. Poradenstvo pre nasadenie medzinárodných štandardov.

Outsourcing CISO

Naši špecialisti sú schopní prevziať zodpovednosť za čiastočný alebo plný výkon bezpečnostných služieb. Outsourcing CISO – Chief Information Security Officer pre oblasť IT alebo priemyselných OT riešení pomôže preklenúť chýbajúce interné kapacity.

Školenia pracovníkov

Bezpečnostné znalosti a ostražitosť pracovníkov patria k základným prvkov ochrany a prevencie pred útokmi. Školenia kybernetickej bezpečnosti zameriavame na praktické ukážky ako identifikovať pokusy útočníkov.

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť