Audit kybernetickej bezpečnosti

Vyhodnotenie miery rizika a identifikácia hrozieb, ktoré v prípade zneužitia môžu spôsobiť vysoké straty.

Posúdenie zraniteľnosti IS

Audit bezpečnosti posúdi úroveň informačnej bezpečnosti po organizačnej, procesnej a technologickej stránke. Hodnotí úroveň súladu interných bezpečnostných politík, metodík či smerníc s nárokmi legislatívy alebo normami ISO/IEC 27001/ISO 27002. Poskytne plnú viditeľnosť o stave kybernetickej bezpečnosti a rozsahu možných dopadov útoku.
Audity a posudky kybernetickej bezpečnosti IT a výrobných riadiacich systémov sú pre nás každodennou realitou. Náš prístup začína pochopením toho, ako fungujú biznis procesy v organizácii, kto by mohol zaútočiť, prečo a ako. V dôsledku toho zistíme potenciálne hrozby a scenáre útokov, ktoré sa môžu vyskytnúť.

Prečo si vybrať naše služby

Ucelený pohľad na zabezpečenie IS

Audit, ktorý spolu s vašou firmou vypracujeme, sa vykonáva na mieste a na diaľku. Zosumarizujeme a kontrolujeme príslušné IT aktíva, bezpečnostné dokumenty, uskutočníme testovanie a vykonáme rozhovory na overenie kontrol. Audit dodávame v špičkovej kvalite a v súlade s legislatívnymi požiadavkami.

Zistenia auditu

Výstupom auditu je high-level dokument posúdenia súčasného stavu kybernetickej bezpečnosti IT alebo OT systémov s identifikovanými rizikami a hrozbami a príslušnou legislatívou. Obsahuje rámcový návrh technických a administratívnych opatrení, stratégiu minimalizácie rizika.

Legislatíva

Riadime sa požiadavkami zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 - NIS, normami ISO/IEC 27000, ako aj normami pre informačnú bezpečnosť priemyselných riadiacich systémov ISO/IEC 62443 a NIST 800-82.

Náš tím

Experti majú niekoľkoročné skúsenosti v oblasti technickej bezpečnosti, fyzickej bezpečnosti, riadenia kybernetickej bezpečnosti získané na Slovensku a v zahraničí. Disponujú znalosťami dátových centier, fyzickej bezpečnosti perimetra a architektúry IT a OT systémov. Sú držiteľmi certifikátov CISA, CHFI, GICSP, CISSP a ďalších.

PORADÍME VÁM S VÝBEROM SPRÁVNEHO CLOUD RIEŠENIA

KONTAKTUJTE NEZÁVÄZNE NÁŠHO CLOUD ŠPECIALISTU

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť