Audit bezpečnosti

Komplexný pohľad na stav a úroveň bezpečnosti informačných a priemyselných systémov.

Posúdenie zraniteľnosti IS

Audit bezpečnosti je jedným zo spôsobov posúdenia úrovne informačnej bezpečnosti po organizačnej, procesnej a technologickej stránke. Hodnotí úroveň súladu interných bezpečnostných politík, metodík či smerníc s nárokmi legislatívy alebo normami ISO 27000 pre hardvérové vybavenie, postupy a správanie užívateľov informačného systému.

Vychádzame z tzv. best practices - overených odporúčaní a osverdčených postupov pre oblasť bezpečnosti IT systémov, procesov, dokumentácia, ale tiež na oblasť priemyselnej bezpečnosti.

Prečo si vybrať naše služby

Ucelený pohľad na zabezpečenie IS

Audit, ktorý spolu s vašou firmou vypracujeme, sa vykonáva na mieste a na diaľku. Zosumarizujeme a kontrolujeme príslušné IT aktíva, bezpečnostné dokumenty, uskutočníme testovanie a vykonáme rozhovory na overenie kontrol.

Zistenia auditu

Výstupom auditu je high-level dokument posúdenia súčasného stavu kybernetickej bezpečnosti IT alebo OT systémov s identifikovanými rizikami a hrozbami a príslušnou legislatívou. Obsahuje rámcový návrh technických a administratívnych opatrení, stratégiu minimalizácie rizika.

Legislatíva

Riadime sa požiadavkami zákona č. č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 - NIS, normami ISO/IEC 27000, ako aj normami pre informačnú bezpečnosť priemyselných riadiacich systémov ISO/IEC 62443 a NIST 800-82.

Náš tím

Experti majú niekoľkoročné skúsenosti v oblasti technickej bezpečnosti, fyzickej bezpečnosti, riadenia kybernetickej bezpečnosti a správy bezpečnosti informácií. Disponujú znalosťami dátových centier, fyzickej bezpečnosti perimetra a architektúry IT a OT systémov.

Neviete si rady s výberom toho správneho riešenia?

NAŠI ŠPECIALISTI VÁM RADI PORADIA

Kontaktujte nás

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť