Audit bezpečnosti

Riešenie bezpečnosti podľa špecifík konkrétnej spoločnosti v súlade s legislatívou.

Posúdenie zraniteľnosti IS

Audit bezpečnosti je jedným zo spôsobov posúdenia zraniteľnosti informačného systému. Preveruje informačnú bezpečnosť po organizačnej, procesnej a technologickej stránke. Neposudzuje len hardvérové vybavenie, ale aj postupy a správanie užívateľov informačného systému. Jeho výstupom je okrem identifikácie slabých miest informačného systému aj vytvorenie postupov na ich okamžitú elimináciu a návrh opatrení na riadenie bezpečnosti.
Komplexný prehľad o dianí v sieti buď z pohľadu zaznamenaných útokov na infraštruktúru počas sledovaného obdobia, alebo typu prenášaných dát, či z pohľadu malwéru identifikovaného v sieti.

Lokalizovaná podpora

V prípade akýchkoľvek problémov sa môžete spoľahnúť na našich systémových špecialistov.

Individuálny prístup

Neponúkame "krabicové riešenie", ale systém na základe individuálnych potrieb zákazníkov, napr. VPN, bezpečnosť, zálohovanie, ...

Najmodernejší cloud na Slovensku

Ako prví na Slovensku využívame koncept SDDC – Software Defined Data Center. Najnovšie technológie VMware založené na úplnej virtualizácií sietí a dátových úložísk.

Spoľahlivé dátové centrum

Zálohovacia infraštruktúra je umiestnená v Tier III datacentrách, ktoré spĺňajú kritériá NBU, NATO, ako aj podmienky certifikácie ISO 27001 a ISO 27018.

Neviete si rady s výberom toho správneho riešenia?

NAŠI ŠPECIALISTI VÁM RADI PORADIA

Kontaktujte nás

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť