Skočiť na hlavný obsah

Zadanie

Spoločnosť poskytuje asistenčné služby motoristom, klientom siete poisťovní v prípade problémov na cestách. Množstvo spolupracujúcich partnerov a celý proces riadi špeciálna softvérová aplikácia určená na lokalizáciu miesta nehody / poruchy ako aj aktuálneho rozmiestnenia asistenčných vozidiel. Požiadavkou zo strany klienta bolo zabezpečiť systémové prostredie pre špecializovanú aplikáciu tak, aby bola garantovaná jej prevádzka v režime 24/7/365. V rovnakom režime musí byť systém dostupný aj pre sieť externých partnerov v rámci celej SR, ktorí pre prístup k požiadavkám klientov poisťovní využívajú online mobilnú aplikáciu. Súčasťou zadania bola aj integrácia technológie pre VoIP telefóniu a implementácia testovacieho prostredia pre školiace a rozvojové aktivity.

Klient

GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA s.r.o.
poskytovateľ asistenčných služieb pre motoristov v núdzi
zabezpečenie služieb na území SR a všetkých štátov Európy
Vytvorenie IT prostredia pre prevádzkovanie systému asistenčných služieb. Implementácia špecializovanej aplikácie a súvisiacich technológií. Dosiahnutie vysokej úrovne spoľahlivosti a dostupnosti.

Naše riešenie

Úvodná požiadavka na dodanie hardvéru sa po vzájomných konzultáciách zmenila na prevádzku IT infraštruktúry v GAMO Cloud. Pre klienta sme vybudovali serverovú infraštruktúru s vysokou spoľahlivosťou a dostupnosťou na úrovni 99,97%. V tomto virtuálnom dátovom centre boli vytvorené jednotlivé servery pre špecializovanú aplikáciu určenú na lokalizáciu miesta nehody/poruchy ako aj aktuálneho rozmiestnenia asistenčných vozidiel.

Súčasťou riešenia bola podpora pri implementácii aplikácie do nového prostredia. Keďže aplikácia kombinuje IT a hlasové služby bolo v dátovom centre potrebné „dotiahnuť“ linky pre prenos hlasu od poskytovateľa týchto služieb. Vďaka konektivite dátového centra to však nepredstavovalo žiadny problém. Nasadením riešenia v cloude bolo možné celý projekt a jeho funkčnosť otestovať a optimalizovať výpočtové zdroje ešte pred uvedením do ostrej prevádzky.

Výsledkom spolupráce je plne funkčný a vysoko dostupný IT systém v cloude. Kde okrem prostredia pre samotnú aplikáciu – prevádzkový systém, je pre klienta vytvorené aj testovacie prostredie. Zaškolenie nových operátorov call centra a spolupracujúcich partnerov sa realizuje na testovacej inštancii bez akéhokoľvek obmedzenia prevádzky. Rovnako je možné si v ňom overovať aj nové funkcionality od tvorcu špecializovanej aplikácie, ešte pred ich zahrnutím do prevádzkovej verzie.

V projekte GAMO plne zabezpečovalo pozíciu systémového integrátora, ktorý okrem poskytnutia cloudového prostredia preniesol na seba zodpovednosť za všetky zložky integrované do systému riadenia asistenčných služieb tak, aby zabezpečil jeho spoľahlivú funkčnosť.


 

Už počas špecifikácie hardvéru nám GAMO navrhlo zvážiť aj využitie cloudového riešenia. Keďže sme požadovali zabezpečenie kontinuálnej dostupnosti v nepretržitom režime, cloudové riešenie sa nakoniec ukázalo byť výhodnejšie než zriadenie on-premise serverovne.
Michal Mihálik
manažér partnerskej siete, Global Assistance Slovakia, s.r.o.

Prínosy

Nasadenie riešenia bez nutnosti počiatočnej investície a časová úspora získaná umiestnením do cloudu.
Garancia nepretržitej dostupnosti aplikácie.
Komplexné riešenie, obsahujúce prevádzkovú, ako aj testovaciu inštanciu.
Integrácia IT a hlasových služieb v jednom prostredí.
Ekonomicky výhodný spôsob platby za reálne spotrebované služby na mesačnej báze.
Súlad s normami informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov ISO 27001 a 27018.

Využívané služby

Virtuálne dátové centrum | IaaS

Správa IT infraštruktúry | SLA

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.