Skočiť na hlavný obsah

Zadanie

Slovenská pošta, a.s., prevádzkuje celoslovenskú WAN sieť vybudovanú na báze technológií Cisco Systems. Prenosové trasy medzi jednotlivými uzlami siete sú prenajímané od komerčných poskytovateľov telekomunikačných služieb. Dizajn celého riešenia, implementácia a konfigurácia jednotlivých prvkov siete musia zabezpečiť jej bezvýpadkovú prevádzku. Následný monitoring sieťových prvkov ako aj celej WAN siete Slovenskej pošty, a.s., musí poskytovať komplexný pohľad na stav a prevádzku jednotlivých sieťových prvkov, ako aj liniek medzi týmito sieťovými prvkami.

Klient

Slovenská pošta, a. s.
Poštové služby
Viac ako 10.000 zamestnancov
Zabezpečenie kontinuálneho fungovania WAN siete Slovenskej pošty, a.s., na úrovni dizajnu, monitoringu, správy sieťových prvkov a komunikačných liniek.

Naše riešenie

WAN sieť Slovenskej pošty, a.s., je postavená na technológiách od firmy Cisco Systems, svetového lídra v oblasti sieťových technológií. Riešenia od Cisco Systems poskytujú vysokú stabilitu a spoľahlivosť, čo je primárnou požiadavkou pre sieť, ktorá má zabezpečovať vysokú dostupnosť v režime 24/7/365.

Dizajn a konfigurácia siete WAN je navrhovaná certifikovanými špecialistami na základe požiadaviek a potrieb zákazníka. 

Riešenie incidentov zaznamenaných v kompetenčnom centre GAMO je plne pod kontrolou systémových inžinierov, úzko previazaných s operátormi. Prostredníctvom vzdialeného prístupu dokážu riešiť požiadavky vyplývajúce jednak z konkrétnych incidentov, ktoré sa udiali, ale taktiež riadiť funkčnosť a parametre celej WAN siete.

Služby monitoringu siete je možné rozdeliť do dvoch základných skupín:

  1. Parametre komunikačných liniek - SLA (Service Level Agreement) parametre jednotlivých liniek.
  2. Parametre uzlov siete - dostupnosť jednotlivých uzlov siete, stav rozhraní, ako aj hardvérový stav týchto zariadení.

Na sledovanie SLA parametrov jednotlivých liniek je využívaný nástroj poskytujúci prehľadnú grafickú prezentáciu stavu monitorovaných liniek. Sleduje sa vyťaženie jednotlivých liniek a odozvy na linke. Z výstupov nástroja je generovaný aj prehľad aktuálneho stavu uzlov siete – funkčných, ako aj mimo prevádzky (rekonštrukcia, plánovaná odstávka či porucha).

Na sledovanie dostupnosti a stavu jednotlivých uzlov a na generovanie incidentov je využívaný nástroj HP Network Node Manager, ktorý v prípade výskytu neštandardného správania automaticky generuje incident do HP Service Managera - nástroja na riadenie riešenia jednotlivých incidentov. Operátor kompetenčného centra si preberie incident a začína sa venovať riešeniu podľa druhu incidentu. Kroky riešenia sú postupne zapisované do aplikácie až po úspešné vyriešenie incidentu. Po úspešnom vyriešení je incident uzatvorený a je mu pridelený uzatvárací kód.

Z dôvodu možných hardvérových porúch na jednotlivých uzloch siete je vykonávaná pravidelná záloha všetkých konfigurácií vrátane ich zmien.

Prevádzka rozsiahlej siete WAN s viac ako 1500 poštami a ďalšími uzlami vyžaduje nepretržitú starostlivosť o sieť tak, aby boli udržateľné požadované parametre siete. Spoločnosť GAMO má výraznú zásluhu, že sa nám darí plniť definované prevádzkové parametre bez výraznejších odchýliek kvality a prevádzkových problémov.
Ján Púchy
vedúci odboru prevádzky IT

Prínosy

Dizajn siete Slovenskej pošty, a.s., spĺňa kritériá pre vysokú dostupnosť a kvalitu poskytovaných služieb.
Zabezpečenie monitoringu aktívnych prvkov WAN siete, ako aj prenosových trás formou nepretržitého dohľadu v režime 24/7/365.
Prehľady o funkčnosti celej siete, a tiež o jej jednotlivých prvkoch.
Výsledky monitoringu tvoria podklad ku sledovaniu dodržiavania SLA parametrov poskytovateľov jednotlivých telekomunikačných liniek.
Proaktívny manažment WAN a následná optimalizácia nastavení.
Pravidelné monitorovanie LAN sietí – analýza prenášaných typov dát a optimalizácia prenosov.

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.