Hardvérový cluster a Office 365

Zákazník: 
ILJIN SLOVAKIA, s.r.o.
Odvetvie: 
SMB | Automotive - výroba komponentov pre motorové vozidlá
Veľkosť: 
250 - 500 zamestnancov
Zadanie
Spoločnosť ILJIN SLOVAKIA, s.r.o. využíva vlastnú serverovú infraštruktúru, na ktorej sú prevádzkované jednotlivé softvérové aplikácie slúžiace výrobnému, ako aj administratívnemu účelu. Musí spĺňať kritériá na High-Availability riešenie, odolné voči nepredvídanej udalosti. Zároveň má poskytovať IT administrátorom jednoduchú správu používateľov, prevádzkovaných systémov a aplikácií. Preto bolo rozhodnuté o vytvorení konsolidovaného riešenia na báze VMware vSphere ako aj implementácii nástrojov z rodiny Office 365.
Cieľ
Zjednotenie platformy serverových a desktopových operačných systémov. Zvýšenie bezpečnosti – prostredníctvom implementácie Active Directory a súvisiacich funkcionalít. Vytvorenie profesionálneho firemného emailu, prostredia pre tímovú spoluprácu a zjednotenie verzií MS Office.
Riešenie

V spoločnosť ILJIN SLOVAKIA, s.r.o. bolo vybudované hybridné riešenie, kombinujúce prvky vlastnej IT infraštruktúry (on-premise) s využívaním vybraných cloudových služieb. Je postavené na koncepte maximálnej dostupnosti a bezpečnosti.
On-premise infraštruktúra je vybudovaná ako hardvérový cluster serverov so spoločným diskovým subsystémom virtualizovaným na báze VMware vSphere. Hardvérový cluster umožňuje efektívne využitie zdrojov a vysokú dostupnosť systémov v prípade vzniku nepredvídanej udalosti. V takto pripravenej infraštruktúre sú prevádzkované jednotlivé firemné aplikačné servery.
Implementácia služieb Office 365 poskytla spoločnosti ILJIN SLOVAKIA, s.r.o. komplexné riešenie pre efektívnu komunikáciu a tímovú spoluprácu, ako aj zjednotenie kancelárskeho balíka MS Office v rámci celej spoločnosti.


VYUŽÍVA SLUŽBY

SLA starostlivosť o IT

Office 365

Prínosy
Dosiahnutie vysokej dostupnosti systémov.
Zvýšenie efektivity využitia hardvérových zdrojov.
Jednoduchšia správa operačných systémov v IT infraštruktúre.
Zvýšenie úrovne bezpečnosti formou zavedenia single-sign-on, prístupových práv a skupinových politík v Active Directory.
Odstránenie problémov s nekompatibilitou Office dokumentov.
Využívanie nástroja MS SharePoint pre efektívnu komunikáciu a tímovú spoluprácu.
Vybudovaním High Availability riešenia v kombinácii s cloudom sme dokázali zabezpečiť efektívnu prevádzku IT systémov s vysokou mierou bezpečnosti a spoľahlivosti. Dokážeme pružne reagovať na nové požiadavky.
Marcel Šimurka
IT špecialista, ILJIN Slovakia, s.r.o.

Ďalšie referencie

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť