Monitoring zariadení eKolok

Zákazník: 
Slovenská pošta, a. s.
Odvetvie: 
Poštové služby
Veľkosť: 
Viac ako 10.000 zamestnancov
Zadanie
Slovenská pošta, a.s., prevádzkuje pre Ministerstvo financií SR komplexnú službu výberu, evidencie, zúčtovania a prevodu súdnych a správnych poplatkov do štátneho rozpočtu SR, a to systémom eKolok. V rámci prevádzky nasadeného systému je na základe platnej zmluvy povinná zabezpečovať pravidelný servis, opravu a údržbu technických zariadení, vykonávať profylaktické prehliadky a revízie koncových zariadení, ako aj zvoz a dopĺňanie hotovosti do koncových zariadení, výmenu tlačovej pásky a ďalšieho spotrebného materiálu v technických zariadeniach.
Cieľ
Zabezpečenie komplexného servisu koncových zariadení systému eKolok jednou zastrešujúcou organizáciou.
Riešenie
V rámci podpory a prevádzky koncových zariadení systému eKolok (ďalej „kiosky“) sú pre pre Slovenskú poštu, a.s., poskytované služby:
 • Monitoring, koordinácia a zabezpečenie HW a SW servisu kioskov.
 • Koordinácia CASH a PRINT manažmentu na kioskoch:
  • CASH manažment - zvoz a dopĺňanie hotovosti.
  • PRINT manažment - výmena tlačovej pásky a iného spotrebného materiálu.
 • Koordinácia a zabezpečenie profylaktických, ako aj ostatných servisných činností na kioskoch podľa požiadaviek Slovenskej Pošty, a.s.
Zákaznícke centrum v spoločnosti GAMO realizuje tieto služby prostredníctvom:
 • Využívania možností nástroja na správu incidentov a servisných požiadaviek (Incident Management System).
 • Precízne nastavených procesov zákazníckeho centra.
 • Monitorovacieho nástroja, ktorý poskytuje informácie z kioskov:
  • vzniknuté chybové stavy jednotlivých HW komponentov kiosku,
  • pohyb hotovosti na kiosku.
 
Výsledkom poskytovaných služieb je pre Slovenskú poštu, a.s., zabezpečená:
 • funkčná a spoľahlivá prevádzka kioskov,
 • koordinácia činností subdodávateľov zabezpečujúcich prevádzku kioskov,
 • neustále zlepšovanie prevádzkových procesov aj na základe požiadaviek klienta.
Prínosy
Centrálny prehľad o funkčnosti siete kioskov.
Evidencia všetkých incidentov a servisných požiadaviek.
Koordinácia riešenia každého zaznamenanéhoincidentu a jeho vyhodnotenie podľa SLA parametrov.
Optimalizácia nákladov a procesov na prevádzku kioskov.
Centrálna koordinácia a výkon HW a SW servisu systému eKolok zabezpečená jediným zmluvným partnerom.
V spolupráci s naším partnerom GAMO sa nám darí neustále optimalizovať procesy a zvyšovať efektivitu prevádzky koncových zariadení systému eKolok, a tak plniť základné princípy efektívnosti a hospodárnosť pri prevádzkovaní centrálneho systému evidencie a zúčtovania súdnych a správnych poplatkov, za ktorý Slovenská Pošta zmluvne zodpovedá.
Marek Lendacký
riaditeľ sekcie elektronických služieb

Ďalšie referencie

Kontaktujte nás

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť