Monitoring zariadení eKolok

Zákazník: 
Slovenská pošta, a. s.
Odvetvie: 
Poštové služby
Veľkosť: 
Viac ako 10.000 zamestnancov
Zadanie
Slovenská pošta, a.s., prevádzkuje pre Ministerstvo financií SR komplexnú službu výberu, evidencie, zúčtovania a prevodu súdnych a správnych poplatkov do štátneho rozpočtu SR, a to systémom eKolok. V rámci prevádzky nasadeného systému je na základe platnej zmluvy povinná zabezpečovať pravidelný servis, opravu a údržbu technických zariadení, vykonávať profylaktické prehliadky a revízie koncových zariadení, ako aj zvoz a dopĺňanie hotovosti do koncových zariadení, výmenu tlačovej pásky a ďalšieho spotrebného materiálu v technických zariadeniach.
Cieľ
Zabezpečenie komplexného servisu koncových zariadení systému eKolok jednou zastrešujúcou organizáciou.
Riešenie
V rámci podpory a prevádzky koncových zariadení systému eKolok (ďalej „kiosky“) sú pre pre Slovenskú poštu, a.s., poskytované služby:
 • Monitoring, koordinácia a zabezpečenie HW a SW servisu kioskov.
 • Koordinácia CASH a PRINT manažmentu na kioskoch:
  • CASH manažment - zvoz a dopĺňanie hotovosti.
  • PRINT manažment - výmena tlačovej pásky a iného spotrebného materiálu.
 • Koordinácia a zabezpečenie profylaktických, ako aj ostatných servisných činností na kioskoch podľa požiadaviek Slovenskej Pošty, a.s.
Zákaznícke centrum v spoločnosti GAMO realizuje tieto služby prostredníctvom:
 • Využívania možností nástroja na správu incidentov a servisných požiadaviek (Incident Management System).
 • Precízne nastavených procesov zákazníckeho centra.
 • Monitorovacieho nástroja, ktorý poskytuje informácie z kioskov:
  • vzniknuté chybové stavy jednotlivých HW komponentov kiosku,
  • pohyb hotovosti na kiosku.
 
Výsledkom poskytovaných služieb je pre Slovenskú poštu, a.s., zabezpečená:
 • funkčná a spoľahlivá prevádzka kioskov,
 • koordinácia činností subdodávateľov zabezpečujúcich prevádzku kioskov,
 • neustále zlepšovanie prevádzkových procesov aj na základe požiadaviek klienta.
Prínosy
Centrálny prehľad o funkčnosti siete kioskov.
Evidencia všetkých incidentov a servisných požiadaviek.
Koordinácia riešenia každého zaznamenanéhoincidentu a jeho vyhodnotenie podľa SLA parametrov.
Optimalizácia nákladov a procesov na prevádzku kioskov.
Centrálna koordinácia a výkon HW a SW servisu systému eKolok zabezpečená jediným zmluvným partnerom.
V spolupráci s naším partnerom GAMO sa nám darí neustále optimalizovať procesy a zvyšovať efektivitu prevádzky koncových zariadení systému eKolok, a tak plniť základné princípy efektívnosti a hospodárnosť pri prevádzkovaní centrálneho systému evidencie a zúčtovania súdnych a správnych poplatkov, za ktorý Slovenská Pošta zmluvne zodpovedá.
Marek Lendacký
riaditeľ sekcie elektronických služieb

Ďalšie referencie

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť