Testy zraniteľnosti

Identifikujeme zraniteľné miesta informačných systémov a zabezpečíme ich pred možným kybernetickým útokom.

Problém odhalíme

Test zraniteľnosti

 je prvým krokom pri ochrane citlivých dát, ktoré možno ľahko zneužiť.
Po vykonaní scanu získate komplexný prehľad o slabých miestach všetkých vašich aktív, vrátane zraniteľnosti, chybných konfigurácií a ďalších potenciálnych bezpečnostných hrozieb ohrozujúcich vašu firmu.


Organizácie, ktoré využívajú manažment zraniteľností založený na rizikách, utrpia o 80 % menej prípadov narušenia.*

*Zdroj: A Guide to Choosing a Vulnerability Assessment Solution, Gartner, apríl 2019.

UDRŽTE SI NÁSKOK PRED ÚTOČNÍKMI

Odhaľte kybernetické riziká skôr ako sofistikovaný útočník. Pomôžeme vám správne pochopiť možný rozsah útokov a zdokonalíme vašu stratégiu kybernetickej bezpečnosti s cieľom znížiť riziko.

MINIMALIZOVAŤ NÁSLEDKY ÚTOKU

Zraniteľnosti sú kľúčovým nástrojom útočníka na preniknutie do sietí a systémov. Za každým väčším kybernetickým útokom je zraniteľnosť, ktorá nebola odstránená. Manažment zraniteľností je nevyhnutný na identifikáciu a zníženie rizík.

Identifikácia zraniteľností

Identifikujte bezpečnostné medzery, nejednotné bezpečnostné riešenia, nedostatočne definovanú bezpečnostnú stratégiu, komplexnosť nových útokov je dôležité zistiť.

Priorizujte nápravy

Zvážte veľkosť rizika pre váš biznis. Zamerajte sa na najdôležitejšie zraniteľnosti a aktíva. Uprednostnite nápravy hrozieb, ktoré majú na vaše podnikanie rozhodujúci vplyv.

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť