Penetračné testovanie

Nástrojmi etických hackerov otestujeme odolnosť systémov voči kybernetickým útokom.

Problém odhalíme včas

Penetračný test

 overí 

bezpečnosť informačného systému

 prostredníctvom nástrojov a postupov, ktoré bežne využívajú hackeri cielene napádajúci dostupné informačné systémy.
Na základe výsledkov penetračného testovania identifikujeme zraniteľnosti v IT infraštruktúre a navrhneme riešenie na ich odstránenie. 
Testovanie vykonávame vždy z pohľadu vonkajšieho, ale aj interného útočníka. Okrem zraniteľnosti informačného systému testujeme aj schopnosti bezpečnostných prvkov detegovať a zamedzovať pokusy o prienik do informačného systému.

Ako využijete naše služby

Odhalenie vonkajších zraniteľností

Kontrola úrovne zabezpečenia serverov v prostredí internetu, webových aplikácií,  bezpečnostnej pozície, ako aj práce celého IT tímu pri ochrane perimetra s využitím štandardných bezpečnostných nástrojov pre penetračné testovanie.

Interné penetračné testovanie

Identifikuje vnútorné hrozby - dosah nepovoleného prístupu útočníka do internej siete. Na jeho vytvorenie postačuje aj kliknutie na nevinný phishing e-mail. Interný útok môže byť oveľa závažnejší a aj dlhšie trvá, kým sa deteguje.

Prioritizácia nápravných opatrení

Výsledkom penetračného testovania je správa - stav úrovne zabezpečenia. Je to pohľad, ktorý vidí útočník, keď sa rozhodne kompromitovať vašu firmu. Správa môže slúžiť ako nástroj pre elimináciu najzávažnejších rizík, ešte pred vykonaním úplného auditu.

Úroveň pokrytia ISO 27001

Penetračné testovanie je základnou súčasťou systému manažmentu bezpečnosti podľa ISO 27001. Informácie o technickej zraniteľnosti sa musia získať včas, a zároveň musia byť prijaté vhodné opatrenia na riešenie súvisiaceho rizika.

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť