Penetračné testy

Riešenie bezpečnosti podľa špecifík konkrétnej spoločnosti v súlade s legislatívou.

Predbehnite útočníka

Penetračné testy predstavujú testovanie bezpečnosti informačného systému prostredníctvom nástrojov a postupov, ktoré bežne využívajú hackeri cielene napádajúci dostupné informačné systémy. Testovania sa vykonávajú vždy z pohľadu vonkajšieho, ale aj interného útočníka. Okrem zraniteľnosti informačného systému sa testujú aj schopnosti bezpečnostných prvkov detegovať a zamedzovať pokusy o prienik do informačného systému. Poskytujeme dva typy penetračných testov, externé a interné. V prípade externých testov sú preverované hlavne služby, ktoré sú priamo prístupné z internetu. V druhom prípade, keď ide o interné penetračné testy, tieto vykonávame priamo v lokálnej sieti zadávateľa. K testovaniu využívame automatické nástroje a overené postupy.

Prečo si vybrať naše riešenie

Lokalizovaná podpora

V prípade akýchkoľvek problémov sa môžete spoľahnúť na našich systémových špecialistov.

Individuálny prístup

Neponúkame "krabicové riešenie", ale systém na základe individuálnych potrieb zákazníkov, napr. VPN, bezpečnosť, zálohovanie, ...

Najmodernejší cloud na Slovensku

Ako prví na Slovensku využívame koncept SDDC – Software Defined Data Center. Najnovšie technológie VMware založené na úplnej virtualizácií sietí a dátových úložísk.

Spoľahlivé dátové centrum

Zálohovacia infraštruktúra je umiestnená v Tier III datacentrách, ktoré spĺňajú kritériá NBU, NATO, ako aj podmienky certifikácie ISO 27001 a ISO 27018.

Kontaktujte nás

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť