Konzultácie a poradenstvo

Analytické a bezpečnostné služby na vysokej úrovni.

Požadovaná úroveň bezpečnosti

Prakticky neexistuje odvetvie, ktoré by nemuselo čeliť bezpečnostným hrozbám. Povinnosť nastaviť a zabezpečiť vlastné systémy a procesy tak, aby dokázali zareagovať na kybernetické hrozby je dokonca vyžadovaná priamo v legislatíve. Týka sa to aj slovenských spoločnosti v pozícii „prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb“, ako ich definuje zákon o kybernetickej bezpečnosti (zákon č. 69/2018 Z.z.). Bezpečnostní experti v GAMO dokážu navrhnúť také opatrenia, ktoré zabezpečia požadovanú úroveň bezpečnosti systémov, a zároveň nebudú ovplyvňovať funkčnosť biznis procesov.

Prečo si vybrať naše služby

GAP analýza

Identifikujeme mieru zhody s požiadavkami zákona č. 69/2018 Z.z. Jej výsledkom je sada odporučení, ktorých cieľom je pripravenosť na zabránenie bezpečnostným incidentom. Nielen teoreticky a dokumentačne, ale aj po stránke procesov a technologickej úrovne bezpečnosti systémov.

Identifikácia hrozieb

Identifikáciou hrozieb a návrhom účinných preventívnych opatrení dokážeme eliminovať úspešnosť potenciálneho útoku, ako aj zabezpečiť čo najefektívnejšie kroky v prípade výskytu hrozby.

Budovanie systému ochrany

Bezpečnosť si vyžaduje organizačné, technické aj personálne zabezpečenie. Systém ochrany umožní reagovať na operatívne aj strategické požiadavky. Naši špecialisti sú schopní prevziať zodpovednosť za čiastočný alebo plný výkon bezpečnostných služieb.

Školenia pracovníkov

Pracovníci a ich bezpečnostné znalosti sú jedným zo základných prvkov ochrany pred kybernetickými rizikami. Školenia zameriavame na praktické znalosti a názorné ukážky, ako identifikovať pokusy o kybernetické útoky.

ZISTIŤ VIAC

Kontaktujte nás

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť