Ako spracúvame vaše údaje?

INFORMÁCIE

poskytnuté dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – obchodných partnerov

podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Informácie“) medzi zmluvnými stranami:

Vysvetlenie pojmov

 • pojem „prevádzkovateľ“ alebo zámeno „naše“ vrátane všetkých jeho príslušných gramatických tvarov uvedené v týchto Informáciách sa považuje za odvolávku na pojem prevádzkovateľ;
 • pojem „dotknutá osoba“ alebo zámeno „vaše“ vrátane všetkých jeho príslušných gramatických tvarov uvedené v týchto Informáciách sa považuje za odvolávku na pojem dotknutá osoba;
 • pojmy „dotknutá osoba“, „sprostredkovateľ“, „príjemca“ a „spracúvanie“ majú pre účely týchto Informácií významy, ktoré týmto pojmom prikladá oficiálne slovenské znenie GDPR.

Kto je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto dokumente:
GAMO a.s., so sídlom Kyjevské nám. 6, 974 04 Banská Bystrica, zápis v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č.: 550/S;

S akými údajmi pracujeme a prečo

2. Kategórie dotknutých osobných údajov:

 • identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť;
 • kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú najmä kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;
 • údaje súvisiace s uskutočňovaním platieb, ktorými sa rozumejú najmä číslo bankového účtu;

3. Účely spracúvania osobných údajov:

 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo objednávky (ďalej ako „zmluva“) uzavretej medzi prevádzkovateľom ako dodávateľom tovarov/poskytovateľom služieb a dotknutou osobou ako objednávateľom/používateľom, a to najmä:
  • pre potreby uskutočnenia platby;
  • v súvislosti so zaistením a reklamáciou objednaných tovarov / služieb;
  • v súvislosti s Vašimi ďalšími požiadavkami, s ktorými sa na nás obrátite;
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (napr. účtovníctvo a pod.), ktoré prevádzkovateľovi vyplývajú najmä (ale nielen) z nasledovných právnych predpisov:
  • zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník;
  • zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov;
  • zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty;
  • zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve;
  • zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;
  • zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach;
  • zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní;
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za účelom:
  • ochrany našich právnych nárokov (inak povedané, aby sme mohli v súdnom, mimosúdnom alebo vykonávacom konaní obhajovať vlastné právne nároky), kde je naším oprávneným záujmom zabránenie vzniku škôd;
  • kontrola riadneho plnenia zmluvy (napr. kontrola riadneho poskytovania našich služieb, kontrola riadneho dodania tovarov);
  • zaistenia bezpečnosti a ochrany majetku, kde je naším oprávneným záujmom zabezpečenie fyzickej a IT bezpečnosti a tiež ochrana nášho majetku; na tento účel môžeme vykonávať monitoring niektorých priestorov na pracovisku a využívania elektronických zariadení, informačných systémov a IT infraštruktúry;
  • informovania o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom  priameho marketingu, kedy existuje predpoklad, že vás tieto informácie zaujímajú, nakoľko využívate podobný produkt alebo službu.

4. Právny základ spracúvania osobných údajov:

 • čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou;
 • čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinností, ktorá  prevádzkovateľovi vyplýva z príslušných právnych predpisov;
 • čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa;

Príjemcovia, ktorým môžeme vaše údaje sprístupniť

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje najmä nasledovným príjemcom/ kategóriám príjemcov:

 • prevádzkovateľ kamerového systému (interný/externý), systému monitorovania vstupu do priestorov prevádzkovateľa;
 • poskytovateľ služieb tlačiarne;
 • poskytovateľ právnych služieb;
 • poskytovateľ marketingových služieb;
 • poskytovateľ účtovného a daňového poradenstva, auditných služieb;
 • prevádzkovateľ hotelového a rezervačného systému;
 • poskytovateľ poistných služieb;

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje

Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje po nasledovnú dobu:

 • po dobu trvania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;
 • po dobu nevyhnutnú na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;
 • po dobu plynutia premlčacích alebo prekluzívnych lehôt vo vzťahu k nárokom vyplývajúcich alebo súvisiacich so zmluvným vzťahom s dotknutou osobou;
 • po dobu trvania súdneho, správneho alebo iného konania v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej alebo prekluzívnej lehoty po ich skončení;
 • na účely týkajúce splnenia zákonných povinností po dobu vyplývajúcu z príslušného právneho predpisu;
 • po dobu kým trvá náš oprávnený záujem spracúvať vaše osobné údaje;

Vaše práva a ich uplatnenie

Podľa GDPR máte určité práva spojené so spracúvaním vašich osobných údajov:

 • právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;
 • právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;
 • právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, najmä namietať proti spracúvaniu na základe oprávnených záujmov uvedených v týchto Informáciách; Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme pre daný účel ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali;
 • právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby;
 • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Slovenská republika;

Z akých zdrojov získavame vaše osobné údaje

Najviac osobných údajov získame priamo od vás tým, že nám ich poskytnete v rámci vašej zmluvy alebo objednávky;

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie bez ľudského zásahu a vaše osobné údaje nespracúvame formou profilovania.
 

 

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť