Skočiť na hlavný obsah

Zadanie

Spoločnosť je jediným prevádzkovateľom ropovodného systému v SR. Geografická poloha a prepravná kapacita predurčuje jeho využitie na prepojenie s európskymi tranzitnými cestami. Dĺžka potrubných línií na území Slovenska je zhruba 996 km. Preto je nevyhnutné, aby sa trasa ropovodu udržiavala v bezpečnom a spoľahlivom stave vrátane technologických zariadení nachádzajúcich sa nad povrchom.

Klient

Transpetrol, a. s.
Sieťové podniky
300 zamestnancov
Riadenie ropovodného systému na území SR s cieľom spravovať, tvoriť dizajn a udržiavať integritu potrubia.

Naše riešenie

Transpetrol a.s. využíva pre potreby monitorovania a správy ropovodu technický a environmentálny informačný systém RIS2 na báze geografického informačného systému. RIS2 je nástroj prevencie, ochrany a bezpečnosti ropovodu. RIS2 bol vyvinutý a plne podporuje požiadavky prevádzkovateľa ropovodu na moderný informačný systém.

  • Správa z kontrol ropovodu – RIS2 umožňuje tvorbu databázy výsledkov kontrol a monitoringu rôznych chýb a poškodení potrubia (vnútorná inšpekcia potrubia, kontrola IKAO, kontroly z pochôdzky ropovodu).
  • RIS2 umožňuje analýzu výsledkov z inšpekčných kontrol na ropovode prostredníctvom  modulu InlinePIG. RIS2-InlinePIG ako spoľahlivý nástroj na posúdenie defektov zistených pri vnútornej inšpekčnej kontrole potrubia na základe zohľadnenia typu defektu a externých a interných vplyvov prostredia.
  • RIS2 sa riadi normou environmentálneho manažérstva Životné prostredie ISO 14001, americkou normou ASME B 31.8, ktorá určuje pravidlá pre prepravu plynu, kvapalných uhľovodíkov a ropy v SR.
  • RIS2 je otvorený systém a je základom integrácie IS v spoločnosti Transpetrol, a.s.
  • Videomapovanie - prepojenie videozáznamu z leteckej kontroly ropovodu (vrtuľníka) s mapou prostredníctvom GPS súradníc.
Silná stránka RIS2 je v tom, že to nie je len technický informačný systém, ale technicko – environmentálny systém, pomocou ktorého je možné sledovať interaktívne väzby - vplyvy a dôsledky technicky živého objektu „ropovodný systém“ a krajinného systému, čo vedie k podpore trvale zdravého environmentu.
Ing. Helena Bánska, CSc.
špecialista GIS pre TRANSPETROL, a.s.

Prínosy

Úspora prevádzkových nákladov a znižovanie nákladov na dodávateľské služby.
Rýchla a presná lokalizácia miesta opravy, havárie a pod.
Okamžité poskytovanie mapových a tabuľkových výstupov do technických správ a dokumentov.
Podpora rozhodovania v rámci pracovných procesov prevádzky ropovodu, riadenia a externých konaní.
Prevencia pred mimoriadnymi udalosťami, minimalizácia nákladov na likvidáciu škôd.
Znižovanie náhrady škôd na pozemkoch vlastníkov.

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.