Skip to main content

INFORMÁCIE

poskytnuté dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – návštevník webu.

podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Informácie“) medzi zmluvnými stranami:

Vysvetlenie pojmov

 • pojem „prevádzkovateľ“ alebo zámeno „naše“ vrátane všetkých jeho príslušných gramatických tvarov uvedené v týchto Informáciách sa považuje za odvolávku na pojem prevádzkovateľ;
 • pojem „dotknutá osoba“ alebo zámeno „vaše“ vrátane všetkých jeho príslušných gramatických tvarov uvedené v týchto Informáciách sa považuje za odvolávku na pojem dotknutá osoba;
 • pojmy „dotknutá osoba“, „sprostredkovateľ“, „príjemca“ a „spracúvanie“ majú pre účely týchto Informácií významy, ktoré týmto pojmom prikladá oficiálne slovenské znenie GDPR.

Kto je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto dokumente:
GAMO a.s., so sídlom Kyjevské nám. 6, 974 04 Banská Bystrica, zápis v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č.: 550/S;

S akými údajmi pracujeme a prečo

2. Kategórie dotknutých osobných údajov:

 • identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu;
 • kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú najmä kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;
 • údaje súvisiace s uskutočňovaním platieb, ktorými sa rozumejú najmä číslo platobnej karty;
 • cookies, v prípade ak vieme na základe cookies identifikovať konkrétnu dotknutú osobu návštevníka našej webovej stránky, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov a to najmä:
  • základné cookies - umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo pred vypĺňanie formulárov;
  • konverzné cookies - umožňujú nám analyzovať výkonnosť jednotlivých kanálov návštevnosti;
  • sledovacie cookies - v kombinácii s konverznými nám pomáhajú analyzovať výkon, objem a kvalitatívne parametre rôznych kanálov návštevnosti;
  • remarketingové cookies - používame pre personalizáciu obsahu reklám a ich správnemu zacieleniu;
  • analytické cookies - používame ich na analýzu užívateľského správania, čo nám pomáha pri zlepšovaní užívateľského rozhrania (napr. Google Analytics, Google Adwords, Facebook Tracking);

Každý návštevnik webu má možnosť povoliť všetky cookies a ďalšie sieťové identifikátory, t.j. súhlasiť s ich používaním alebo si uložiť nastavenie len preferovaných kategórií. O tejto skutočnosti je návštevník webovej stránky upozornený, akonáhle vstúpi na stránku. 

 • Nevyhnutné - sú potrebné pre fungovanie webu a nemožno ich deaktivovať, prispievajú k bezpečnému využívaniu našich služieb.
 • Analytické a štatistické - sú používané predovšetkým za účelom zostavovania anonymných štatistík o využívaní webstránky.
 • Marketingové - sú používané predovšetkým za účelom zvýšenia užívateľského komfortu, ponúknutia relevantného obsahu a reklamy podľa záujmov užívateľa.

Personalizáciu a cielenú reklamu si môže kedykoľvek nastavením preferencií vypnúť. K dispozícii je odkaz umiestnený na webovej stránke gamo.sk dole v pätičke.

3. Účely spracúvania osobných údajov:

 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za účelom:
  • zodpovedania vašich konkrétnych požiadaviek a otázok zadaných prostredníctvom webového formulára;
 • spracúvanie osobných údajov na základe vášho vyjadreného súhlasu na spracovanie osobných údajov na účely:
  • ponúknuť vám čo najlepšie špecifické nastavenie prostredia webovej stránky; štatisticky zisťovať návštevnosť a vaše preferencie; personalizácie obsahu reklám a ich správnemu zacieleniu;
  • informovania o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom  priameho marketingu;

4. Právny základ spracúvania osobných údajov:

 • čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – spracúvanie na základe vyjadreného súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutou osobou
 • čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa;

Príjemcovia, ktorým môžeme vaše údaje sprístupniť

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje najmä nasledovným príjemcom/ kategóriám príjemcov:

 • poskytovateľ služieb marketingu;
 • prevádzkovateľ webovej stránky;

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje

Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje po nasledovnú dobu:

 • údaje, ktoré o vás spracúvame na základe vášho vyjadreného súhlasu bude spracúvať po dobu účelu spracovania alebo po dobu vášho súhlasu;
 • po dobu kým trvá náš oprávnený záujem spracúvať vaše osobné údaje;

Ako môžete odvolať súhlas

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu odoslaného na info@gamo.sk alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa. V prípade správ zaslaných prostredníctvom priameho marketingu môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať kliknutím na link uvedený v tele správy.
Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia. Vymazať môžete všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. Podrobnosti si môžete pozrieť na stránke www.allaboutcookies.org;

Vaše práva a ich uplatnenie

Podľa GDPR máte určité práva spojené so spracúvaním vašich osobných údajov:

 • právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;
 • právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;
 • právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, najmä namietať proti spracúvaniu na základe oprávnených záujmov uvedených v týchto Informáciách; Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme pre daný účel ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali;
 • právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby;
 • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Slovenská republika;

Z akých zdrojov získavame vaše osobné údaje

Najviac osobných údajov získame priamo od vás tým, že nám ich poskytnete vyplnením webových formulárov;

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie bez ľudského zásahu a vaše osobné údaje nespracúvame formou profilovania.

 

 

Do you have questions about our products or services? Feel free to contact us!

If you do not want to wait for an answer by e-mail, you can contact us by phone:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Contact us

Viac informácií

The operator company GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica hereby informs the data subject that it is interested in processing his personal data for the purpose of: informing the data subject about our services, products, news and events through direct marketing, and at the same time is interested in processing the personal data of the affected person for this purpose, especially in the scope of: name and surname, contact e-mail address, telephone contact of the person. The operator informs the person concerned that he has the right to revoke this consent to the processing of his personal data at any time by sending an e-mail to info@gamo.sk. The affected person in accordance with Art. 6 par. 1 letter a) Regulation of the EP and the Council (EU) 2016/679 on the protection of natural persons in the processing of personal data and on the free movement of such data, which repeals Directive 95/46/EC hereby expresses its consent to the processing of its personal data in the specified scope and for the given purpose.