Skip to main content

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Článok 1 | PODMIENKY VYJADRENIA SÚHLASU

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: GAMO a.s.
Sídlo: Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
IČO: 36 033 987
Zápis v registri: OR OS Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 550/S

(ďalej ako „prevádzkovateľ“)

1.1 Prevádzkovateľ týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem na spracúvaní jej osobných údajov na účel:

  • informovania o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom  priameho marketingu (ďalej ako „účel“).

1.2 Prevádzkovateľ týmto informuje dotknutú osobu, že ma záujem na účel podľa bodu 1.1 tohto súhlasu spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu:

1.1. Meno a priezvisko,
1.2. E-mail
1.3. Kontaktné telefónne číslo,
1.4. Iné osobné údaje poskytnuté ako správa pre prevádzkovateľa.

1.3 Prevádzkovateľ týmto informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracúvaním jej osobných údajov, a to prostredníctvom e-mailu odoslaného na info@gamo.sk alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa.

 

Článok 2 | SÚHLAS

2.1 Dotknutá osoba berie vyhlásenia prevádzkovateľa v rozsahu bodov 1.1 až 1.2 tohto súhlasu na vedomie a v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov:

2.1.1 na účel podľa bodu 1.1 tohto súhlasu, a
2.1.2 v rozsahu podľa bodu 1.2 tohto súhlasu.

2.2 Dotknutá osoba potvrdzuje, že bola pred poskytnutím tohto súhlasu informovaná o jej práve kedykoľvek tento súhlas odvolať podľa bodu 1.3 tohto súhlasu.

 

 

Do you have questions about our products or services? Feel free to contact us!

If you do not want to wait for an answer by e-mail, you can contact us by phone:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Contact us

Viac informácií

The operator company GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica hereby informs the data subject that it is interested in processing his personal data for the purpose of: informing the data subject about our services, products, news and events through direct marketing, and at the same time is interested in processing the personal data of the affected person for this purpose, especially in the scope of: name and surname, contact e-mail address, telephone contact of the person. The operator informs the person concerned that he has the right to revoke this consent to the processing of his personal data at any time by sending an e-mail to info@gamo.sk. The affected person in accordance with Art. 6 par. 1 letter a) Regulation of the EP and the Council (EU) 2016/679 on the protection of natural persons in the processing of personal data and on the free movement of such data, which repeals Directive 95/46/EC hereby expresses its consent to the processing of its personal data in the specified scope and for the given purpose.