SLA služby

Zodpovednosť za prevádzku IT systémov garantovaná certifikovanými IT špecialistami.

Starostlivosť o IT systémy

IT systémy si vyžadujú čoraz viac špecializácií, ktoré musí IT oddelenie zvládnuť. Riadená starostlivosť o IT systémy s garantovanou úrovňou služby pomôže rastúce nároky spoľahlivo vyriešiť. Na základe zmluvne dohodnutých SLA (Service Level Agreement) parametrov zabezpečíme čiastočný alebo úplný 

outsourcing IT

 oddelenia.


Profylaktika

, monitoring IT systémov a cielené preventívne zásahy ešte pred výskytom kritických situácií. Výsledkom je predchádzanie problémom, zamedzenie nefunkčnosti systémov a minimalizácia strát spôsobených výpadkom. Súčasťou manažovaných IT služieb GAMO sú aj 

konzultačné služby

, nezávislé a odborné poradenstvo, zamerané na rozvoj a inovácie biznis aplikácií pre poskytovanie kvalitnejších 

služieb zákazníkom

.

ITSM Riadenie procesov

Umožňuje operátorom zákazníckeho centra riadiť a dokumentovať vzniknuté incidenty podľa dohodnutých postupov.

Garancia kvality a bezpečnosti

Zabezpečenie vysokej dostupnosti služby, ochrana zákazníckych dát pred únikom a zneužitím, rešpektovanie pravidiel a požiadaviek na bezpečnosť.

Rýchla a presná reakcia

Presná identifikácia problému spolu so záznamom času a histórie udalostí. Rýchla informácia o vzniknutej udalosti - E-mail, SMS, telefonické hlásenie.

Spoľahlivosť

Riadenie nápravy preberá Zákaznícke centrum GAMO. Službu dokážeme pružne prispôsobiť aktuálnym požiadavkám a nárokom zákazníka.

Referencie

Dizajn a monitoring WAN siete

Sadou nástrojov získavame komplexný pohľad na jednotlivé sieťové prvky, ako aj na linky medzi nimi. Riešenie vzniknutých incidentov je plne pod kontrolou systémových inžinierov, ktorí sú úzko previazaní s operátormi z kompetenčného centra.

Incident management system

Dohľad nad kľúčovými IT systémami a službami v 22 hlavných výrobných závodoch v rámci Európy službou Incident Management System, t.j. Monitoring as a Service.

Cloud systémy pre skupinu TMR

Tatry mountain resorts je top prevádzkovateľom horských stredísk a turistických služieb v regióne strednej a východnej Európy. Svoje IT systémy prevádzkuje v GAMO Cloud.

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť