Testovanie vedomostí Ankety

Tap System


TAP System® predstavuje modernú aplikáciu, ktorá plne podporuje celý proces testovania vedomostí. Využíva kombináciu práce s počítačom a papierových odpoveďových formulárov. Dosahuje vysokú rýchlosť spracovania testov pri garantovaní hodnovernosti spracovaných výsledkov. Využíva sa pri overovaní vedomostí, pri spracovaní dotazníkov a anketových prieskumoch. Každoročne sú prostredníctvom aplikácie realizované prijímacie konania na viacerých školách.

TAP System® dokáže spracovať okrem papierových odpoveďových formulárov aj ich „elektronickú“ formu na pevných či prenosných IT zariadeniach.

Dotazníkové zisťovanie

Všade, kde sa uskutočňuje dotazníkové zisťovanie prostredníctvom odpoveďových hárkov je možné proces vyhodnotenia automatizovať.

Vzdelávanie vo firmách

Testovanie vedomostí zamestnancov ako jeden z nástrojov personálneho riadenia. Nahradenie ručného vyhodnocovania, ktorého časová náročnosť je priamo úmerná počtu spracovávaných odpoveďových hárkov.

Zdravotníctvo

Spokojnosť pacienta je jedným z ukazovateľov kvality zdravotníckych služieb. Automatizácia zisťovania spokojnosti zvyšuje efektivitu dotazovania.

Školstvo

TAP System ® plne podporuje celý proces testovania vedomostí. Umožňuje rýchle a efektívne testovanie veľkého počtu osôb bez potreby výpočtovej techniky.

Ďalšie výhody a funkcie
 • Hodnovernosť a spoľahlivosť

  Odpoveďové hárky môžu byť označené menom alebo identifikované čiarovým kódom prideleným testovanej osobe. Navyše softvér pri akejkoľvek nejednoznačnosti vo vyhodnotení upozorní obsluhu.

 • Multiplatformové riešenie

  Okrem papierových odpoveďových hárkov je možné použiť aj elektronické hárky vypĺňané na bežných notebookoch alebo tabletoch. Pri vypĺňaní hárku nie je potrebné online pripojenie ku serveru, je teda možné zakázať aj internetové pripojenie.

 • Rýchlosť

  Pri použití dokumentového skenera s podávačom bolo 100 hárkov so 100 otázkami (každá so 4 možnosťami odpovede) spracovaných za 4 minúty 20 sekúnd, čo predstavuje rýchlosť naskenovania a vyhodnotenia 1 hárku / 2,6 sekundy.

 • Verzie riešenia

  TAP System® je možné implementovať ako lokálnu alebo sieťovú verziu. Sieťová verzia dokáže zdieľať databázu otázok a odpovedí, ako aj riadiť prístup používateľov ku funkciám systému. Samozrejmosťou je logovanie aktivít používateľov.

Oblasti použitia TAP System® sú rôzne - od prehľadu o vedomostiach pracovníka vo zvolených oblastiach, cez overenie výsledkov realizovaných interných či externých vzdelávaní a kurzov, zisťovanie úrovne spokojnosti zamestnancov či anonymné hodnotenie nadriadených podriadenými. To všetko bez väčšieho zdržania či zbytočnej administratívnej záťaže. Manažérske prehľady a analýzy vo forme detailných štatistík sú súčasťou systému.

Podporované sú adresné, ako aj anonymné formy spracovania dotazníkov. V prípade potreby zachovania anonymity (napríklad pre prijímacie konanie v škole) môžu byť dotazníky označené čiarovým kódom, ktorý je uchádzačovi pridelený. Čiarové kódy generuje priamo aplikácia.

Softvérové riešenie TAP System® je certifikované s najnovšími operačnými systémami Windows. Certifikačná známka označuje hardvér a softvér, ktorého kompatibilita s Windows 8 bola úspešne otestovaná. Pre zákazníkov predstavuje záruku plnej kompatibility s bežne používaným operačným systémom Microsoft, potvrdzuje kvalitu, technologickú úroveň a spoľahlivosť nášho riešenia, jeho jednoduché a bezproblémové používanie.

Kontaktujte nás

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť