Expertný liekový systém Aesculap

Kontrola a podpora pre správny výber liekov.

Aesculap

Expertný liekový systém Aesculap je spravidla súčasťou nemocničných, ambulantných alebo lekárenských informačných systémov. Z pohľadu odborného obsahu je systém kompatibilný z legislatívou Slovenskej republiky (Zákon č. 362/2011 Z.z.). Obsahuje znalosti, ktoré sú extrahované a spracované z dokumentov SPC, ktoré sú registrované a evidované Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv SR a Európskou liekovou agentúrou. Zabezpečuje kontrolu a podporu pri medikácii pacienta, umožňuje správny výber liekov - preskripciu, dispenzáciu. Systém poskytuje všetky registračné a kategorizačné údaje o liekoch. Zdrojové dáta sú spracované tak, aby bolo možné vyhľadávať, porovnávať a triediť dáta z rôznych pohľadov.

Položiť otázku

Prečo si vybrať naše riešenie

Technológia

Systém je interaktívny a dimenzovaný na veľký počet paralelných požiadaviek poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, resp. organizácií zabezpečujúcich elektronické služby v zdravotníctve.

Odbornosť

Princípom pre správne definície expertného systému sú kvalifikované a aktualizované zdrojové údaje, ktoré sú identifikované v platných dokumentoch SPC a ďalších registroch definovaných autorít.
 

Aktuálnosť

Liekové vzťahy sú definované na úrovni ATC skupín a s následnými podmnožinami, touto formou je možné zabezpečiť rýchle a relevantné spracovanie nových definícií pre veľký počet identifikovaných liekov.

Kontrola

Liekové interakcie, kontraindikácie a spracovanie ďalších relevantných upozornení sa realizuje na základe čísla ŠUKL, v zmysle registra MKCH10 a podľa ďalších údajov o pacientovi, ako napr. vek a pohlavie.

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť