Jednotný systém spracovania agend

Zákazník: 
Slovenská pošta, a. s.
Odvetvie: 
Poštové služby
Veľkosť: 
Viac ako 10.000 zamestnancov
Zadanie
Kontrolu prevádzky jednotlivých pôšt zabezpečovali v minulosti lokálne organizačné zložky, ktoré k tomuto účelu ešte v roku 2007 využívali približne 200 rôznych aplikácií. Tieto boli spravidla lokálne inštalované a často mali rôznu úroveň podpory biznis procesov a rozdielny rozsah a úroveň výstupov. Aplikácie boli postavené na rôznych technológiách, ktoré navyše vyžadovali pre svoj chod lokálneho správcu. Výstupy neboli štandardizované a z aplikácií boli na ďalšie spracovanie posielané mailom alebo v papierovej forme.
Cieľ
Zjednotenie lokálnej aplikácie a zabezpečenie vecnej a finančnej kontroly pôšt do jednej centrálnej a komplexnej aplikácie prístupnej z intranetu Slovenskej Pošty, a.s.
Riešenie

Jednotný systém spracovania agend (JSSA) je centralizované riešenie na spracovanie súboru agend nevyhnutných pre činnosť lokálnych ako aj centrálnych organizačných zložiek Slovenskej Pošty v rôznych oblastiach (prevádzka, obchod a marketing, financie).. Zabezpečuje kontrolu finančnej a formálnej konzistencie údajov a prípravu podkladov pre fakturáciu za poskytnuté služby Slovenskej pošty.

Aplikácia bola vyvíjaná od roku 2007 s cieľom zjednotenia spôsobu spracovania agend na jednotlivých RPC (Regionálnych poštových centrách), nahradenia zastaraných a ťažko udržiavateľných riešení, zjednotenia číselníkov a spoločných dát na centrálnej úrovni. Priebežne sú dopĺňané nové funkcionality systému podľa konkrétnych požiadaviek.

Medzi kľúčové vlastnosti JSSA patrí evidencia, správa a distribúcia údajov o zákazníkoch Slovenskej pošty, a automatizovaná príprava podkladov pre fakturáciu služieb zmluvným zákazníkom vytvorením dávok do SAP. Poskytuje informácie pre jednotlivé výkonné a riadiace zložky. JSSA je centrálnym zdrojom číselníka Zákazníkov a číselníka Tarifa pre kľúčové prevádzkové informačné systémy Slovenskej pošty.

S aplikáciou JSSA pracuje denne viac ako 150 používateľov, eviduje cca 3,5 mil. pokladničných výkazov spolu s viac ako 112,5 mil. riadkami. O napĺňanie evidencií JSSA sa denne stará cca 20 rôznych automatizovaných procesov, ktoré postupne nahrádzajú ručné vstupy.

Aplikácia JSSA bola vyvinutá spoločnosťou GAMO v programovacom jazyku Java. Pre úložisko dát využíva SQL databázu Oracle.

Prínosy
Náhrada viacerých heterogénnych aplikácií.
Vybudovanie centrálnej správy číselníkových a kmeňových údajov.
Automatizovaná kontrola nadväzujúcich dokladov.
Odbúranie papierovej agendy medzi pracoviskami.
Elektronická komunikácia s partnermi.
Zjednotenie reportingu do jedinej aplikácie.
JSSA je úspešný projekt, výstupy z ktorého výraznou mierou prispeli k unifikácii a štandardizácii procesov, k zvýšeniu kvality prevádzkových a riadiacich činnosti, ako aj k úspore prevádzkových nákladov. Spoluprácu s GAMO a.s. na tomto projekte hodnotíme ako výbornú.
Ing. Ľubomír Hatala
projektový manažér, Slovenská pošta a.s.

Ďalšie referencie

Kontaktujte nás

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť