Jednotný systém spracovania agend

Zákazník: 
Slovenská pošta, a. s.
Odvetvie: 
Poštové služby
Veľkosť: 
Viac ako 10.000 zamestnancov
Zadanie
Kontrolu prevádzky jednotlivých pôšt zabezpečovali v minulosti lokálne organizačné zložky, ktoré k tomuto účelu ešte v roku 2007 využívali približne 200 rôznych aplikácií. Tieto boli spravidla lokálne inštalované a často mali rôznu úroveň podpory biznis procesov a rozdielny rozsah a úroveň výstupov. Aplikácie boli postavené na rôznych technológiách, ktoré navyše vyžadovali pre svoj chod lokálneho správcu. Výstupy neboli štandardizované a z aplikácií boli na ďalšie spracovanie posielané mailom alebo v papierovej forme.
Cieľ
Zjednotiť lokálne aplikácie pre kontrolu pôšt do jednej centrálnej a komplexnej aplikácie prístupnej z intranetu Slovenskej Pošty, a.s.
Riešenie

Jednotný systém spracovania agend (JSSA) je centralizované riešenie evidencie agend nevyhnutných pre činnosť oblastných riaditeľstiev pôšt. Zabezpečuje kontrolu finančnej a formálnej konzistencie údajov a prípravu podkladov pre fakturáciu produktov Slovenskej pošty.

Aplikácia bola vyvíjaná od roku 2007 s cieľom zjednotenia spôsobu spracovania agend na jednotlivých RPC (Regionálnych poštových centrách), nahradenia zastaraných a ťažko udržiavateľných riešení, zjednotenia číselníkov a spoločných dát na centrálnej úrovni. Jednotlivé moduly boli postupne nasadzované od roku 2009, priebežne sa vykonávajú rozšírenia funkčnosti podľa konkrétnych požiadaviek.

Medzi kľúčové vlastnosti JSSA patrí evidencia, správa a distribúcia údajov klientov Slovenskej pošty a príprava podkladov na fakturáciu služieb zmluvným zákazníkom vytvorením dávok do SAP a tlačových výstupov. JSSA je centrálnym zdrojom číselníka Zákazníkov a číselníka Tarifa pre ostatné informačné systémy Slovenskej pošty.

S aplikáciou JSSA pracuje denne viac ako 150 používateľov, eviduje cca 3 mil. pokladničných výkazov spolu s viac ako 90 mil. riadkami. O napĺňanie evidencií JSSA sa denne stará cca 20 rôznych automatizovaných procesov, ktoré postupne nahrádzajú ručné vstupy.

Aplikácia JSSA bola vyvinutá spoločnosťou GAMO v programovacom jazyku Java. Ako úložisko dát využíva SQL databázu Oracle.

Prínosy
Náhrada viacerých heterogénnych aplikácií jedinou.
Vybudovanie centrálnej správy číselníkových údajov.
Automatizovaná kontrola nadväzujúcich dokladov.
Odbúranie papierovej agendy medzi pracoviskami.
Elektronická komunikácia s partnermi.
Zjednotenie reportingu do jedinej aplikácie.
JSSA je úspešný projekt, výstupy z ktorého výraznou mierou prispeli k unifikácii a štandardizácii procesov, k zvýšeniu kvality prevádzkových a riadiacich činnosti, ako aj k úspore prevádzkových nákladov. Spoluprácu s GAMO a.s. na tomto projekte hodnotíme ako výbornú.
Ing. Ľubomír Hatala
projektový manažér, Slovenská pošta a.s.

Ďalšie referencie

Kontaktujte nás

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť