Jednotný systém spracovania agend

Zákazník: 
Slovenská pošta, a. s.
Odvetvie: 
Poštové služby
Veľkosť: 
Viac ako 10.000 zamestnancov
Zadanie
Kontrolu prevádzky jednotlivých pôšt zabezpečovali v minulosti lokálne organizačné zložky, ktoré k tomuto účelu ešte v roku 2007 využívali približne 200 rôznych aplikácií. Tieto boli spravidla lokálne inštalované a často mali rôznu úroveň podpory biznis procesov a rozdielny rozsah a úroveň výstupov. Aplikácie boli postavené na rôznych technológiách, ktoré navyše vyžadovali pre svoj chod lokálneho správcu. Výstupy neboli štandardizované a z aplikácií boli na ďalšie spracovanie posielané mailom alebo v papierovej forme.
Cieľ
Zjednotenie lokálnej aplikácie a zabezpečenie vecnej a finančnej kontroly pôšt do jednej centrálnej a komplexnej aplikácie prístupnej z intranetu Slovenskej Pošty, a.s.
Riešenie

Jednotný systém spracovania agend (JSSA) je centralizované riešenie na spracovanie súboru agend nevyhnutných pre činnosť lokálnych ako aj centrálnych organizačných zložiek Slovenskej Pošty v rôznych oblastiach (prevádzka, obchod a marketing, financie).. Zabezpečuje kontrolu finančnej a formálnej konzistencie údajov a prípravu podkladov pre fakturáciu za poskytnuté služby Slovenskej pošty.

Aplikácia bola vyvíjaná od roku 2007 s cieľom zjednotenia spôsobu spracovania agend na jednotlivých RPC (Regionálnych poštových centrách), nahradenia zastaraných a ťažko udržiavateľných riešení, zjednotenia číselníkov a spoločných dát na centrálnej úrovni. Priebežne sú dopĺňané nové funkcionality systému podľa konkrétnych požiadaviek.

Medzi kľúčové vlastnosti JSSA patrí evidencia, správa a distribúcia údajov o zákazníkoch Slovenskej pošty, a automatizovaná príprava podkladov pre fakturáciu služieb zmluvným zákazníkom vytvorením dávok do SAP. Poskytuje informácie pre jednotlivé výkonné a riadiace zložky. JSSA je centrálnym zdrojom číselníka Zákazníkov a číselníka Tarifa pre kľúčové prevádzkové informačné systémy Slovenskej pošty.

S aplikáciou JSSA pracuje denne viac ako 150 používateľov, eviduje cca 3,5 mil. pokladničných výkazov spolu s viac ako 112,5 mil. riadkami. O napĺňanie evidencií JSSA sa denne stará cca 20 rôznych automatizovaných procesov, ktoré postupne nahrádzajú ručné vstupy.

Aplikácia JSSA bola vyvinutá spoločnosťou GAMO v programovacom jazyku Java. Pre úložisko dát využíva SQL databázu Oracle.

Prínosy
Náhrada viacerých heterogénnych aplikácií.
Vybudovanie centrálnej správy číselníkových a kmeňových údajov.
Automatizovaná kontrola nadväzujúcich dokladov.
Odbúranie papierovej agendy medzi pracoviskami.
Elektronická komunikácia s partnermi.
Zjednotenie reportingu do jedinej aplikácie.
JSSA je úspešný projekt, výstupy z ktorého výraznou mierou prispeli k unifikácii a štandardizácii procesov, k zvýšeniu kvality prevádzkových a riadiacich činnosti, ako aj k úspore prevádzkových nákladov. Spoluprácu s GAMO a.s. na tomto projekte hodnotíme ako výbornú.
Ing. Ľubomír Hatala
projektový manažér, Slovenská pošta, a. s.

Ďalšie referencie

Kontaktujte nás

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť