Prehľad o dianí v sieti

Zákazník: 
Školský internát v Banskej Bystrici
Odvetvie: 
Akademická oblasť, Stredná škola
Veľkosť: 
Tri samostatné budovy, ubytovaných cca 800 žiakov
Zadanie
Bezdrôtová WiFi sieť je pre dnešných študentov, ako aj pedagogických pracovníkov nevyhnutnosťou. WiFi sieť na školskom internáte by mala byť rýchla, spoľahlivá a odolná voči výpadkom. Na druhej strane by však jej používatelia nemali svojimi aktivitami obmedzovať iných, alebo neoprávnene sťahovať obsah chránený autorskými právami. Pedagogickí pracovníci by mali mať možnosť riadiť prístup študentov, monitorovať prevádzku siete a mať k dispozícii prehľady o jej využívaní.
Cieľ
Spoľahlivá a ľahko ovládateľná WiFi sieť, ktorá je zabezpečená pred neželanými aktivitami a identifikuje mobilné zariadenia, ktoré do siete vstupujú.
Riešenie

Pre vytvorenie stabilného WiFi pripojenia v rámci viacerých budov školského internátu bola použitá technológia Cisco Meraki s manažmentom v cloude a s možnosťou monitorovania aktivít na sieti.

  • Nasadením a konfiguráciou WiFi prístupových zariadení Meraki sa vyriešili problémy týkajúce sa preťaženia a celkovej stability siete, výpadky siete boli minimalizované.
  • Vytvorilo sa webové prostredie, z ktorého je možné odkiaľkoľvek a v akomkoľvek čase sledovať aktivitu na sieti a taktiež vykonávať konfiguráciu siete.
  • Pre každý internát bola vytvorená samostatná WiFi sieť, každá s vlastnými pravidlami a používateľmi.
  • Študenti majú prístup len do WiFi siete na svojom internáte, nie je možné, aby sa študent z jedného internátu prihlásil do WiFi siete iného internátu. Každý študent získava jedinečné konto, ktoré si vytvára sám pri prvom pripojení do WiFi siete, nie je používané univerzálne heslo.
  • Prihlasovanie do WiFi siete je naviazané na e-mailové adresy študentov.
  • Administrátor WiFi siete je zodpovedný za autorizáciu jednotlivých užívateľov pre prístup do WiFi siete. Bez autorizácie nie je študentovi umožnená komunikácia vo WiFi sieti.
  • WiFi sieť je pripravená na aplikovanie nastavenia rýchlosti a prístupu ku konkrétnym stránkam - buď centralizovane pre celú WiFi sieť, alebo v prípade potreby len u konkrétnych používateľov.
  • Riešenie umožnilo nastaviť časové obmedzenie prístupu študentov do internetu. Prístup je aktívny iba v čase od 06:00 do 21:00 hod.

 

Prínosy
Eliminácia výpadkov WiFi siete z dôvodu preťaženia.
Zvýšenie zabezpečenia siete proti neoprávnenému prístupu do internetu.
Jednoduché monitorovacie prostredie poskytujúce prehľad o dianí v sieti.
Blokovanie aktivít súvisiacich so sťahovaním nelegálneho obsahu.
Možnosť obmedziť konkrétnu osobu v prípade porušenia pravidiel.
Všetky tri budovy nášho školského internátu sú momentálne pokryté plne funkčným WiFi riešením. S minimálnym úsilím dokážeme cielene riadiť prístup študentov k internetu, pričom máme možnosť bezprostredného dohľadu nad ich aktivitami.
PhDr. Igor PRESPERÍN, CSc.
Riaditeľ Školského internátu, Banská Bystrica

Ďalšie referencie

Kontaktujte nás

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť