TAP System

Zákazník: 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Odvetvie: 
Akademická oblasť, Univerzitná vysoká škola, verejná
Veľkosť: 
Na 6 fakultách a v 47 študijných odboroch študuje 10 041 študentov
Zadanie
Hodnotenie vedomostí veľkého počtu uchádzačov o štúdium a tiež vlastných študentov je časovo veľmi náročný proces, ktorý je možné zefektívniť využitím moderných softvérových aplikácií navrhnutých špeciálne pre tento účel.
Cieľ
Prijímacie konanie pre akademický rok 2015/2016. Bezproblémový priebeh a zaručenie vysokej efektivity a objektivity celého prijímacieho procesu.
Riešenie

TAP System bol použitý pre zabezpečenie prijímacích skúšok uchádzačov o štúdium v rokoch 2008 – 2015. Implementácia riešenia bola prispôsobená požiadavkám na anonymitu, vysokú hodnovernosť a rýchle spracovanie výsledkov:

 • všetci uchádzači o štúdium mali pridelený čiarový kód,
 • všetci administrátori skenovacích pracovísk pristupovali ku databáze prijímacích konaní iba na základe autentifikácie hardvérovým kľúčom,
 • databáza prijímacích konaní bola umiestnená na centralizovanom serveri UMB,
 • všetky aktivity používateľov vrátane skenovania sú zaznamenávané vo forme logu,
 • výsledky z prijímacích konaní boli vyhodnotené v stanovenom limite od odovzdania odpoveďových hárkov,
 • počas priebehu ani po vyhodnotení výsledkov neboli zaznamenané žiadne nezrovnalosti ani požiadavky na overenie správnosti vyhodnotených odpoveďových hárkov.

 

TAP System je v procese vzdelávania využívaný priebežne – priebežné overovanie vedomostí študentov.

 • Jednotlivé fakulty môžu využívať databázu otázok uloženú na centrálnom serveri UMB alebo vlastnú databázu otázok uloženú na serveri fakulty.
 • Každý používateľ si môže vytvoriť individuálnu sadu otázok a odpovedí pre vlastných študentov.
 • Exportom otázok je vytváraná celouniverzitná znalostná databáza otázok.
 • Prepojenie s akademickým informačným systémom AIS2 podporuje import zoznamov študentov z AIS2 a  exportovať výsledkov testovania do AIS2 po skončení testovania.
 • Každý používateľ má možnosť vytvoriť individuálne zadanie pre študenta - klonovaním existujúcich testov a miešaním otázok.
 • Podporované je testovanie uzatvorenými formami testov (výberom z odpovedí) a otvorenými formami testov (diktáty, preklady, výpočty, kreslenie schém alebo grafov a pod.).
 • Vyhodnotenie testu je variabilné - percentuálne alebo bodové, vrátane možnosti hodnotenia známkou.
 • Aplikáciu TAP System je možné tiež použiť na automatizované spracovanie a vyhodnotenie testov, ktorých zadanie existuje mimo aplikácie výhradne v papierovej alebo inej forme;  aplikácia vyhodnotí iba „správnosť“ označených polí na odpoveďovom formulári.

 

TAP System je každoročné využívaný na realizáciu prieskumov napr. hodnotení študijných programov alebo hodnotenie pedagógov a iné.

Prínosy
Skrátenie času na prípravu a vyhodnotenie.
Hodnovernosť výsledkov poskytovaných aplikáciou.
Jednoduché a intuitívne pracovné prostredie.
Komfort a otvorenosť pri definovaní otázok.
Vytvára znalostnú databázu testovacích otázok.
Flexibilita pri definovaní architektúry nasadenia.
Nesporná výhoda TAP Systemu v priebežnom skúšaní, prijímacom konaní a anketách je zvládnutie testovacieho procesu veľkého počtu našich študentov. Pri prijímacom konaní sme schopní od odovzdania testov v krátkom čase zverejniť verifikované výsledky. Pri priebežnom skúšaní počas akademického roka študenti okamžite vidia výsledky testov v AISe. Pozitívne vnímam vysokú mieru bezpečnosti a anonymitu testovania. Aplikácia má jednoduché „user friendly“ rozhranie, v spojení s interaktívnou formou nápovedy, ktorá uľahčuje používateľom prácu s TAP Systemom.
Ing. Pavol Suja
riaditeľ Ústavu automatizácie a komunikácie, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ďalšie referencie

Kontaktujte nás

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť