TAP System

Zákazník: 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Odvetvie: 
Akademická oblasť, Univerzitná vysoká škola, verejná
Veľkosť: 
Na 6 fakultách a v 47 študijných odboroch študuje 10 041 študentov
Zadanie
Hodnotenie vedomostí veľkého počtu uchádzačov o štúdium a tiež vlastných študentov je časovo veľmi náročný proces, ktorý je možné zefektívniť využitím moderných softvérových aplikácií navrhnutých špeciálne pre tento účel.
Cieľ
Prijímacie konanie pre akademický rok 2015/2016. Bezproblémový priebeh a zaručenie vysokej efektivity a objektivity celého prijímacieho procesu.
Riešenie

TAP System bol použitý pre zabezpečenie prijímacích skúšok uchádzačov o štúdium v rokoch 2008 – 2015. Implementácia riešenia bola prispôsobená požiadavkám na anonymitu, vysokú hodnovernosť a rýchle spracovanie výsledkov:

 • všetci uchádzači o štúdium mali pridelený čiarový kód,
 • všetci administrátori skenovacích pracovísk pristupovali ku databáze prijímacích konaní iba na základe autentifikácie hardvérovým kľúčom,
 • databáza prijímacích konaní bola umiestnená na centralizovanom serveri UMB,
 • všetky aktivity používateľov vrátane skenovania sú zaznamenávané vo forme logu,
 • výsledky z prijímacích konaní boli vyhodnotené v stanovenom limite od odovzdania odpoveďových hárkov,
 • počas priebehu ani po vyhodnotení výsledkov neboli zaznamenané žiadne nezrovnalosti ani požiadavky na overenie správnosti vyhodnotených odpoveďových hárkov.

 

TAP System je v procese vzdelávania využívaný priebežne – priebežné overovanie vedomostí študentov.

 • Jednotlivé fakulty môžu využívať databázu otázok uloženú na centrálnom serveri UMB alebo vlastnú databázu otázok uloženú na serveri fakulty.
 • Každý používateľ si môže vytvoriť individuálnu sadu otázok a odpovedí pre vlastných študentov.
 • Exportom otázok je vytváraná celouniverzitná znalostná databáza otázok.
 • Prepojenie s akademickým informačným systémom AIS2 podporuje import zoznamov študentov z AIS2 a  exportovať výsledkov testovania do AIS2 po skončení testovania.
 • Každý používateľ má možnosť vytvoriť individuálne zadanie pre študenta - klonovaním existujúcich testov a miešaním otázok.
 • Podporované je testovanie uzatvorenými formami testov (výberom z odpovedí) a otvorenými formami testov (diktáty, preklady, výpočty, kreslenie schém alebo grafov a pod.).
 • Vyhodnotenie testu je variabilné - percentuálne alebo bodové, vrátane možnosti hodnotenia známkou.
 • Aplikáciu TAP System je možné tiež použiť na automatizované spracovanie a vyhodnotenie testov, ktorých zadanie existuje mimo aplikácie výhradne v papierovej alebo inej forme;  aplikácia vyhodnotí iba „správnosť“ označených polí na odpoveďovom formulári.

 

TAP System je každoročné využívaný na realizáciu prieskumov napr. hodnotení študijných programov alebo hodnotenie pedagógov a iné.

Prínosy
Skrátenie času na prípravu a vyhodnotenie.
Hodnovernosť výsledkov poskytovaných aplikáciou.
Jednoduché a intuitívne pracovné prostredie.
Komfort a otvorenosť pri definovaní otázok.
Vytvára znalostnú databázu testovacích otázok.
Flexibilita pri definovaní architektúry nasadenia.
Nesporná výhoda TAP Systemu v priebežnom skúšaní, prijímacom konaní a anketách je zvládnutie testovacieho procesu veľkého počtu našich študentov. Pri prijímacom konaní sme schopní od odovzdania testov v krátkom čase zverejniť verifikované výsledky. Pri priebežnom skúšaní počas akademického roka študenti okamžite vidia výsledky testov v AISe. Pozitívne vnímam vysokú mieru bezpečnosti a anonymitu testovania. Aplikácia má jednoduché „user friendly“ rozhranie, v spojení s interaktívnou formou nápovedy, ktorá uľahčuje používateľom prácu s TAP Systemom.
Ing. Pavol Suja
riaditeľ Ústavu automatizácie a komunikácie, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ďalšie referencie

Kontaktujte nás

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť