Ropovodný IS

Zákazník: 
Transpetrol, a. s.
Odvetvie: 
Sieťové podniky
Veľkosť: 
300 zamestnancov
Zadanie
Spoločnosť je jediným prevádzkovateľom ropovodného systému v SR. Geografická poloha a prepravná kapacita predurčuje jeho využitie na prepojenie s európskymi tranzitnými cestami. Dĺžka potrubných línií na území Slovenska je zhruba 996 km. Preto je nevyhnutné, aby sa trasa ropovodu udržiavala v bezpečnom a spoľahlivom stave vrátane technologických zariadení nachádzajúcich sa nad povrchom.
Cieľ
Riadenie ropovodného systému na území SR s cieľom spravovať, tvoriť dizajn a udržiavať integritu potrubia.
Riešenie

Transpetrol a.s. využíva pre potreby monitorovania a správy ropovodu technický a environmentálny informačný systém RIS2 na báze geografického informačného systému. RIS2 je nástroj prevencie, ochrany a bezpečnosti ropovodu. RIS2 bol vyvinutý a plne podporuje požiadavky prevádzkovateľa ropovodu na moderný informačný systém.

  • Správa z kontrol ropovodu – RIS2 umožňuje tvorbu databázy výsledkov kontrol a monitoringu rôznych chýb a poškodení potrubia (vnútorná inšpekcia potrubia, kontrola IKAO, kontroly z pochôdzky ropovodu).
  • RIS2 umožňuje analýzu výsledkov z inšpekčných kontrol na ropovode prostredníctvom  modulu InlinePIG. RIS2-InlinePIG ako spoľahlivý nástroj na posúdenie defektov zistených pri vnútornej inšpekčnej kontrole potrubia na základe zohľadnenia typu defektu a externých a interných vplyvov prostredia.
  • RIS2 sa riadi normou environmentálneho manažérstva Životné prostredie ISO 14001, americkou normou ASME B 31.8, ktorá určuje pravidlá pre prepravu plynu, kvapalných uhľovodíkov a ropy v SR.
  • RIS2 je otvorený systém a je základom integrácie IS v spoločnosti Transpetrol, a.s.
  • Videomapovanie - prepojenie videozáznamu z leteckej kontroly ropovodu (vrtuľníka) s mapou prostredníctvom GPS súradníc.
Prínosy
Úspora prevádzkových nákladov a znižovanie nákladov na dodávateľské služby.
Rýchla a presná lokalizácia miesta opravy, havárie a pod.
Okamžité poskytovanie mapových a tabuľkových výstupov do technických správ a dokumentov.
Podpora rozhodovania v rámci pracovných procesov prevádzky ropovodu, riadenia a externých konaní.
Prevencia pred mimoriadnymi udalosťami, minimalizácia nákladov na likvidáciu škôd.
Znižovanie náhrady škôd na pozemkoch vlastníkov.
Silná stránka RIS2 je v tom, že to nie je len technický informačný systém, ale technicko – environmentálny systém, pomocou ktorého je možné sledovať interaktívne väzby - vplyvy a dôsledky technicky živého objektu „ropovodný systém“ a krajinného systému, čo vedie k podpore trvale zdravého environmentu.
Ing. Helena Bánska, CSc.
špecialista GIS pre TRANSPETROL, a.s.

Ďalšie referencie

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť