Ropovodný IS

Zákazník: 
Transpetrol, a. s.
Odvetvie: 
Sieťové podniky
Veľkosť: 
300 zamestnancov
Zadanie
Spoločnosť je jediným prevádzkovateľom ropovodného systému v SR. Geografická poloha a prepravná kapacita predurčuje jeho využitie na prepojenie s európskymi tranzitnými cestami. Dĺžka potrubných línií na území Slovenska je zhruba 996 km. Preto je nevyhnutné, aby sa trasa ropovodu udržiavala v bezpečnom a spoľahlivom stave vrátane technologických zariadení nachádzajúcich sa nad povrchom.
Cieľ
Riadenie ropovodného systému na území SR s cieľom spravovať, tvoriť dizajn a udržiavať integritu potrubia.
Riešenie

Transpetrol a.s. využíva pre potreby monitorovania a správy ropovodu technický a environmentálny informačný systém RIS2 na báze geografického informačného systému. RIS2 je nástroj prevencie, ochrany a bezpečnosti ropovodu. RIS2 bol vyvinutý a plne podporuje požiadavky prevádzkovateľa ropovodu na moderný informačný systém.

  • Správa z kontrol ropovodu – RIS2 umožňuje tvorbu databázy výsledkov kontrol a monitoringu rôznych chýb a poškodení potrubia (vnútorná inšpekcia potrubia, kontrola IKAO, kontroly z pochôdzky ropovodu).
  • RIS2 umožňuje analýzu výsledkov z inšpekčných kontrol na ropovode prostredníctvom  modulu InlinePIG. RIS2-InlinePIG ako spoľahlivý nástroj na posúdenie defektov zistených pri vnútornej inšpekčnej kontrole potrubia na základe zohľadnenia typu defektu a externých a interných vplyvov prostredia.
  • RIS2 sa riadi normou environmentálneho manažérstva Životné prostredie ISO 14001, americkou normou ASME B 31.8, ktorá určuje pravidlá pre prepravu plynu, kvapalných uhľovodíkov a ropy v SR.
  • RIS2 je otvorený systém a je základom integrácie IS v spoločnosti Transpetrol, a.s.
  • Videomapovanie - prepojenie videozáznamu z leteckej kontroly ropovodu (vrtuľníka) s mapou prostredníctvom GPS súradníc.
Prínosy
Úspora prevádzkových nákladov a znižovanie nákladov na dodávateľské služby.
Rýchla a presná lokalizácia miesta opravy, havárie a pod.
Okamžité poskytovanie mapových a tabuľkových výstupov do technických správ a dokumentov.
Podpora rozhodovania v rámci pracovných procesov prevádzky ropovodu, riadenia a externých konaní.
Prevencia pred mimoriadnymi udalosťami, minimalizácia nákladov na likvidáciu škôd.
Znižovanie náhrady škôd na pozemkoch vlastníkov.
Silná stránka RIS2 je v tom, že to nie je len technický informačný systém, ale technicko – environmentálny systém, pomocou ktorého je možné sledovať interaktívne väzby - vplyvy a dôsledky technicky živého objektu „ropovodný systém“ a krajinného systému, čo vedie k podpore trvale zdravého environmentu.
Ing. Helena Bánska, CSc.
špecialista GIS pre TRANSPETROL, a.s.

Ďalšie referencie

Kontaktujte nás

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť