Mobilná aplikácia

Zákazník: 
Múzeum SNP v Banskej Bystrici
Odvetvie: 
Múzeá a galérie
Veľkosť: 
cca 90 zamestnancov
Zadanie
Vytvorenie interaktívnej mobilnej aplikácie ako nástroja na podporu informovanosti, vzdelávania, zvyšovania záujmu o aktivity Múzea SNP. Návštevníkom sprístupní program osláv a kalendár pripravovaných podujatí, poslúži ako virtuálny sprievodca prehliadkou expozícií Múzea SNP, poskytne informácie o stálej expozícii múzea, o Skanzene ťažkej bojovej techniky či priblíži históriu Múzea SNP.
Cieľ
Osloviť a priblížiť sa mladej generácii prostredníctvom moderných technológií, ktoré sú im blízke.
Riešenie

Aplikácia Múzeum SNP patrí do rodiny riešení GAMO Smart zóny a predstavuje ucelené riešenie, ktoré umožňuje vytvárať mobilné aplikácie, manažovať ich obsah a interaktivitu s vybranými objektami.

Smart zóna v areáli Skanzenu bojovej techniky Múzea SNP bola uvedená do prevádzky pri príležitosti osláv 60. výročia Slovenské národného povstania. Ide o prvé využitie tejto technológie v Banskej Bystrici.
Riešenie je založené na využívaní mobilných aplikácií pre smartfóny, operačné systémy iOS a Android. Na základe interakcie - komunikácie s vysielačmi sprostredkuje návštevníkom informácie o štyroch najatraktívnejších exponátoch skanzenu aj bez konektivity na internet, stačí, že sa nachádzajú v ich blízkosti. Bezplatne prístupná mobilná aplikácia Múzeum SNP je k dispozícii v slovenskom a anglickom jazyku.

Mobilná aplikácia plní nasledovné funkcie:

  • Poskytuje interaktívneho sprievodcu skanzenom bojovej techniky, využitím vysielačov zobrazí rozšírený popis o kľúčových zbierkových predmetoch.
  • Zabezpečuje propagáciu aktivít múzea ako Noc múzeí, Oslavy SNP, tematické výstavy, besedy.
Prínosy
Priblíženie histórie slovenských dejín novým spôsobom.
Kontakt s návštevníkom aj počas dní, kedy je Múzeum SNP pre verejnosť zatvorené (pondelky).
Efektívnejšia informovanosť o pripravovaných aktivitách, projektoch.
Zvýšená interakcia, návštevník – zbierkový predmet.
Uvítali sme príležitosť zrealizovať naše predstavy a smerovanie k mladej generácií prostredníctvom moderných technológií. Myslím si, že toto je momentálne správny smer, ktorý súčasná „mobilná“ generácia očakáva a príjme.
Dalibor Lesník
marketingový riaditeľ Múzea SNP

Ďalšie referencie

Kontaktujte nás

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť