Efektívny audit IS

Zákazník: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Odvetvie: 
Stredné a malé podniky
Veľkosť: 
300 - 500 zamestnancov
Zadanie
Prevádzka každej spoločnosti je dnes v podstatnej miere závislá od informačných systémov a ich bezproblémového fungovania. Postupným rozvojom organizácie, dochádza k zmenám aj na úrovni informačných systémov a dátových tokov, požiadavky na spracovanie a uchovávanie firemných dát značne rastú. Zmeny na úrovni informačných tokov, požiadavky na vyššiu mieru informatizácie, ale aj integrácia informačnej základne vymedzujú postupné prehusťovanie implementovaných IS.
Cieľ
Návrh opatrení, ktoré budú viesť k rastu efektivity spracovania informácií v ZsVS.
Riešenie

V rámci auditu pre ZsVS sme sa zamerali na celý komplex informačných prostriedkov spoločnosti a podmienok za akých tieto prostriedky dokáže využívať. Pre oblasť hardvéru bola vykonaná analýza jeho základnej architektúry. Predmetom nebolo posúdenie výkonnosti jednotlivých prvkov, ale charakteristika štruktúry vzhľadom na implementované softvérové riešenie. V ďalšej oblasti sa analyzovalo používané softvérové riešenie, rozsah jeho implementácie v zmysle vecných skupín a vzťahu k tvorbe pridanej hodnoty a rovnako náklady vynakladané na prevádzku a udržiavanie systému v prevádzke - posúdenie vybraných servisných zmlúv. Realizovaná analýza na úrovni informačných tokov nadväzovala na jednotlivé zistenia na úrovni IT a dokumentovala vzťahy ich spracovania a využívania v podmienkach podnikovej praxe. Zamerali sme sa na mieru zdieľania a výmeny dát prostredníctvom IS umožňujúcich automatizované spracovanie dát a prostredníctvom fyzickej dokumentácie. Objektom analýzy boli jednotlivé vecné odborné oblasti spoločnosti v zmysle organizačného a odborného členenia. Pre každú z oblastí sme identifikovali podstatné činnosti - procesy s interakciou na vznik alebo spracovanie dát. Pre každý informačný systém sme vymedzili jeho silné a slabé stránky vo vzťahu k spracovávanej agende. Za každú odbornú oblasť boli identifikované zistenia, ktoré charakterizovali skutkový stav v čase auditu, v rámci zistení boli vymedzené návrhy opatrení.

Prínosy
Sprehľadnenie závislostí medzi IS.
Posúdenie základných vlastností IS.
Analýza vzťahu business procesy a IS.
Identifikovanie rizík.
Analýza informačných tokov.
Podpora informačných tokov IS.
Informačné systémy sú na to, aby nám uľahčili a sprehľadnili prácu, dobrý audit informačných systémov je základom pre ďalšie napredovanie a zlepšovanie organizácie práce v duchu 21.storočia. Informačný audit spracovaný firmou GAMO pre našu spoločnosť patrí medzi takéto.
Ing. Janka Kleinertová
obchodno-ekonomická riaditeľka, ZsVS, a.s.

Ďalšie referencie

Kontaktujte nás

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť