Projekt ESF


www.esf.gov.sk  www.sia.gov.sk

Spoločnosť GAMO a.s. ukončila v máji 2012 realizáciu projektu
Vzdelaný zamestnanec - strategická výhoda.

Projekt bol zrealizovaný vďaka finančnej podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Projekt bol realizovaný priebežne v období októbra 2010 - mája 2012. Počas tohto obdobia bolo vyškolených 59 zamestnancov spoločnosti v 13 školiacich moduloch. Vzdelávanie bolo zamerané na školenie manažérskych zručností, obchodných zručností, interpersonálnych a komunikačných zručností, zdokonaľovanie konverzácie v anglickom jazyku, informačné systémy a počítačové zručnosti, školenie konzultantov.

Realizáciou vzdelávacích aktivít v rámci projektu sme sledovali nasledovné hlavné ciele:
 

  • Udržanie pracovných miest prostredníctvom podpory rozvoja podniku formou celoživotného vzdelávania.
  • Zvýšenie adaptability zamestnancov na trhu práce v priestore EÚ.
  • Zvýšenie kvality procesu služieb a spokojnosti zákazníka ako výsledok zvýšenia kompetencií a zručností zamestnancov.

Spoločnosť si uvedomuje potrebu neustáleho vzdelávania za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb vo vzťahu k zákazníkovi a získania adaptability svojich zamestnancov. Udržateľnosť výsledkov projektu je zabezpečená prostredníctvom ďalšieho rozvoja a propagácie spoločnosti z vlastných zdrojov. Základným predpokladom udržateľnosti výsledkov je aj zvýšenie flexibility zamestnancov, udržanie sa na pozíciách súčasného trhu a expanzia na nové trhy.

Na realizáciu aktivít bol spoločnosti schválený príspevok zo SF vo výške 172 420,- €. Vzdelávanie sa uskutočnilo v Banskobystrickom kraji v sídle spoločnosti v Banskej Bystrici. Pri realizácii neboli vytvorené partnerstvá s inými subjektmi.

Tento projekt sa zrealizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Názov projektu: Vzdelaný zamestnanec - strategická výhoda.
Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Prioritná os: 1. Podpora rastu zamestnanosti.
Opatrenie: 1.2. Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania.
ITMS kód: 27110230410
Cieľ projektu: je udržanie pracovných miest prostredníctvom komplexnej podpory rozvoja podniku a aktivít, ktoré sú zamerané na predvídanie zmien, adaptabilitu pracovníkov a na prispôsobenie sa podniku na nové trhové podmienky v rámci Európskeho priestoru.
Celkové náklady projektu: 405 668,- EUR
Výška nenávratného finančného príspevku: 283 967,- EUR
Vlastné zdroje: 121 701,- EUR
Miesto realizácie projektu: Banská Bystrica / okres Banská Bystrica / Banskobystrický samosprávny kraj
Cieľová skupina: Zamestnanci GAMO a.s.
Termín realizácie projektu: 10/2010 - 05/2012

Kontaktujte nás

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť