Vzdelávacie centrum

Vzdelávanie


Vzdelávaniu a certifikáciám sa v našej spoločnosti venujeme už dlhodobo. Poskytujeme vzdelávacie programy kontinuálneho vzdelávania, vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania a certifikačné skúšky v oblasti IKT.

Vzdelávanie realizujeme prostredníctvom skúsených a overených lektorov ďalšieho vzdelávania, kvalitných školiacich materiálov a na modernej školiacej technike. Školenie je možné absolvovať v našom školiacom stredisku alebo vo Vami zabezpečených priestoroch. Certifikačné skúšky sa môžu vykonávať iba v našich akreditovaných testovacích centrách alebo autorizovaných vzdelávacích strediskách.

Vzdelávanie realizujeme len pre uzatvorené skupiny.  Na základe našich skúseností Vám vieme poradiť pri plánovaní Vášho vzdelávania a prispôsobiť ho Vašim potrebám a požiadavkám.

Školenia na mieru

V rámci našej ponuky ďalšieho vzdelávania Vám vieme pripraviť  školenie  na základe Vašich potrieb a Vami stanovených požiadaviek.

Ďalšie výhody a funkcie
 • Kontinuálne vzdelávanie

  Úspešní absolventi našich akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania získajú osvedčenie o absolvovaní kontinuálneho vzdelávania s priznanými kreditmi. Osvedčenie má platnosť na celom území SR.
   

 • Akreditované ďalšie vzdelávanie

  Úspešní absolventi našich akreditovaných programov ďalšieho vzdelávania "Nástroje pre podporu riadenia projektov" a "Personálny manažment" získajú certifikát s akreditáciou Ministerstva školstva SR. Certifikát má platnosť na celom území SR.

 • Certifikát ECDL

  Schopnosť práce s osobnými počítačmi sa overuje na troch úrovniach: základná
  úroveň (Certifikát ECDL Base), pokročilá úroveň (Certifikát ECDL Standard) a profesionálna úroveň (Certifikát ECDL Advanced/Expert). Pre získanie certifikátu je potrebné absolvovať certifikačné testy v našom Akreditovanom testovacom centre.

 • Certifikát VUE

  Inovatívny elektronický postup overovania vedomostí z vybranej problematiky IT na profesionálnej úrovni. Uchádzači o celosvetovo platný certifikát Pearson VUE majú možnosť zložiť certifikačnú skúšku v našom testovacom centre v Bratislave. K dispozícii sú testy v anglickom alebo v inom svetovom jazyku.

Kontaktujte nás

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť