GDPR

PRIPRAVÍME VÁS NA GDPR

Našim právnym garantom pre správny výklad legislatívnych požiadaviek vyplývajúcich z nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. a vypracovanie zmluvných dokumentov, súhlasov na spracovanie osobných údajov a pod. je advokátska kancelária Bukovinský & Chlipala, s.r.o.​

 • Vstupná analýza stavu nastavenia procesov.

  • technické posúdenie súladu vnútrofiremných procesov

  • aké osobné údaje vaša firma zhromažďuje a využíva

  • na aké účely sa údaje spracúvajú

  • kde presne sa nachádzajú

  • aké sú pravidlá používania IKT a prostriedky ich ochrany

  • akým spôsobom sú archivované

 • Metodické vedenie pri vypracovaní registra osobných údajov, prípadne jeho úplné vypracovanie.

  • bezpečnostný projekt

  • plán riadenia údajov

  • klasifikácia dát - rozdelenie podľa úrovne ich citlivosti

 • Zváženie potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (DPIA).

 • Zabezpečenie dát proti strate alebo zneužitiu.

  • úprava IT infraštruktúry alebo

  • prechod na cloudové riešenie

  • implementácia inteligentného manažmentu IKT

 • Metodické vedenie pri zavádzaní procesov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

  • definovanie úloh a zodpovednosti, vo vzťahu k prístupu, správe a používaniu osobných údajov

 • Bezpečnostné testovanie v podobe testov zraniteľností, webových aplikácií, penetračných testov a analýzy konfigurácie.

  • bezpečnostné testovanie, odstránenie zraniteľností

  • mystery shopping, techniky sociálneho inžinierstva

 • Školenia manažmentu a zamestnancov.

Kontaktujte nás

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť