Moderný spôsob riadenia firmy

Inovujte podnikanie pomocou Office 365, poskytneme podporu.

Power BI

Netrápte sa viac so zložitými tabuľkami. Prehľady o tom, ako sa vyvíjajú nové objednávky, v akom stave sú projektové náklady, aký obrat dosahujú konkrétne pobočky či ako ziskové sú jednotlivé produkty si zobrazte ako jednoduché a ľahko čitateľné obrazovky.

Nástroje Power BI prinášajú možnosť riadiť firmu na základe reálnych dát, pomôžu odhadovať trendy a súvislosti. Prejdite z množstva údajov na štatistiky a reporty. Využite prehľadný dashboard na webe alebo v mobile; nástroje pre interaktívnu a intuitívnu analýzu v online aj offline režime; výstupy a reporty zdieľané s kolegami; možnosť pružne reagovať na zmeny dopytu.

Spoľahlivosť

Garancia dostupnosti 99,9% s podporou 24x7.

Riešenie v cloude

Už žiadna serverová infraštruktúra, dokumenty aj softvér umiestnený v zabezpečenom cloude.

Tímová spolupráca

Zdieľanie dokumentov, videokonferencie, spoločný kalendár a plánovač, tímové lokality a aplikácie.

Zálohovanie

Dáta a súbory neustále zálohované a synchronizované, bez hrozby ich straty v prípade poruchy či krádeže zariadenia.

Referencie

Virtualizácia IT a Office 365

Výrobca automobilových komponentov. High-availability hardvérový cluster s vysokou úrovňou bezpečnosti a spoľahlivosti na báze VMware vSphere, v kombinácii s Office 365 v cloude predstavujú hybridné riešenie s jednoduchou správou.

Nemocnica v cloude s Office 365

Prvá špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológia na Slovensku si pre prevádzku svojich IT systémov vybrala GAMO Cloud v kombinácii s balíkom služieb Office 365.

Cloudové služby VDI

Výrobná spoločnosť v GAMO Cloud. Približne 60 používateľov vrátane dizajnérov pracujúcich v 3D, cca 20 pracovných staníc riadiacich výrobu, asi 10 mobilných používateľov na predajných pobočkách v rámci SR.

Aktuality

20 dec

Datacenter je Microsoft kompetencia, patriaca do skupiny Cloud Platform & Infra. Tento typ kompetencií - Cloud Platform preukazuje schopnosť partnera navrhnúť a implementovať riešenia typu IaaS – Infrastructure as a Service. 

GAMO túto kompetenciu získalo už v októbri 2016 a v decembri 2017 zvýšilo úroveň kompetencie na GOLD Datacenter. Pre získanie najvyššej GOLD úrovne musela spoločnosť preukázať svoju odbornosť - úspešne absolvovať certifikačné skúšky úrovne MCSA u 4 technických špecialistov, ale najmä preukázať úspešnú implementáciu konkrétnych riešení u piatich reálnych zákazníkov z tejto oblasti.

Získaná kompetencia predstavuje pre našich zákazníkov potvrdenie toho, že GAMO je schopné transformovať dátové centrá na flexibilné, škálovateľné a nákladovo efektívne riešenia v prostredí on-premise a aj v cloude.

Okrem tejto kompetencie je GAMO tiež GOLD partnerom pre oblasť Application Development a SILVER pre oblasť Small and Midmarket Cloud Solution.

Autor: GAMO
07 apr

V priebehu mesiaca apríl 2016 organizovala IT Asociácia SR spolu s technologickými partnermi sériu podujatí ITAS DSM Roadshow. Cieľom bolo pomôcť firmám nájsť konkrétne riešenia pre vlastný vstup do Digital Single Market – online trhu, a tak využiť inovácie a IKT pre rozvoj podnikania, zefektívnenie procesov, zvýšenie produktivity a expanziu na zahraničné trhy.

Microsoft Slovensko ako jeden z technologických partnerov podujatia si vybral GAMO, aby na podujatiach v Nitre a v Banskej Bystrici prezentoval náš príbeh prechodu na riešenie Office 365. Ivan Luby, technický riaditeľ GAMO, oboznámil zástupcov SMB firiem o možnostiach, ktoré Office 365 poskytuje, ako aj o dôvodoch prečo sme v GAMO prešli na online riešenie v cloude. Následná diskusia potvrdila záujem účastníkov o bližšie informácie k prezentovanej téme.
GAMO je partnerom spoločnosti Microsoft na úrovni Gold.

 

 

Autor: GAMO
08 feb

Počas mesiacov december 2015 a január 2016 sa v GAMO úspešne rozbehlo používanie riešenia Office 365. Historicky sme v GAMO používali riešenie pre mailovú komunikáciu na báze IBM Lotus Domino / Lotus Notes. Táto platforma bola prevádzkovaná na interných serveroch, pričom postupom času sa sem okrem e-mailu pridalo aj viacero firemných aplikácií. Riešenie využívali aj pracovníci z pobočiek v Bratislave, Košiciach a v Liptovskom Mikuláši. Dnes plnohodnotne pracujeme s riešením Office 365.

Migráciu, nastavenie prostredia, ako aj úvodné školenia pre vybrané kategórie používateľov sme zabezpečili vlastnými IT špecialistami, certifikovanými pre riešenia Microsoft. Prechod vyše 80-tich pracovníkov bol postupný, vo viacerých etapách. V súčasnosti máme plne zvládnuté a funkčné riešenie pre mailovú komunikáciu, ako aj Skype for Business, prostredníctvom ktorého môžu kolegovia z pobočiek a centrály komunikovať cez videokonferencie či zasielaním okamžitých správ. Viaceré oddelenia už aktívne využívajú riešenie na platforme SharePoint slúžiace na tímovú spoluprácu pre zdieľanie dokumentov či súbežnú prácu viacerých autorov na jednom dokumente. Samozrejmosťou je firemný e-mail dostupný na mobilnom telefóne či tablete, bez ohľadu na platformu (Android, iOS, WindowsPhone).

Do budúcna sa chceme zamerať práve na rozšírenie používania SharePoint, ako aj aplikácie Yammer pre vnútrofiremnú komunikáciu a zdieľanie konceptov a nápadov.

Autor: GAMO

Kontaktujte nás

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť