Zákon o kybernetickej bezpečnosti

Základný legislatívny rámec pre realizáciu opatrení.

Povinnosti vo vzťahu k bezpečnosti

Od roku 2018 platí na Slovensku zákon o kybernetickej bezpečnosti, ktorý prináša regulovaným subjektom nové povinnosti vo vzťahu k bezpečnosti informačných systémov a dát. Nové povinnosti sa netýkajú iba štátnych a verejných organizácií, ale aj súkromných spoločností - prevádzkovateľov základných a digitálnych služieb. 
Pre všetky subjekty, ktoré čelia tejto novej povinnosti poskytujeme riešenie SECaaS - bezpečnosť ako služba.

Bezpečnostný monitoring IT

Security as a Service

K čomu vás vedie zákonná povinnosť

Bezpečnostní špecialisti

Zákon ustanovuje legislatívny a metodický rámec, ktorý zahŕňa tiež tím špecialistov vykonávajúcich preventívne, ako aj reaktívne opatrenia vyplývajúce z bezpečnostných incidentov. Je povinný pre všetky regulované subjekty.

Bezpečnostné opatrenia

Úlohy, procesy, role a technológie v organizačnej, personálnej a technickej oblasti. Obsahujú detekciu kybernetických bezpečnostných incidentov, ich evidenciu, reportovanie, postupy riešenia a aj samotné riešenie incidentov.

Kto podlieha regulácii

Zákon o kybernetickej bezpečnosti reguluje poskytovateľov služieb v oblasti štátnej a verejnej správy, ako aj komerčné subjekty s priamym dopadom na občanov. Usmerňuje aj poskytovateľov cloudových a telekomunikačných služieb.

SECaaS služba od GAMO

Služba SECaaS predstavuje komplexný súbor činností v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorými dokážeme kontinuálne monitorovať bezpečnostnú situáciu, analyzovať udalosti v IS a vykonávať protiopatrenia.

ZISTIŤ VIAC

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť