Školenia pracovníkov

Elimináciou ľudských chýb dokážete predísť množstvu bezpečnostných incidentov.

Chráňte si digitálny priestor

Ešte pred niekoľkými rokmi sa opatrenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti týkali iba malého počtu osôb. Dnešné hrozby sú smerované prakticky na akýkoľvek sektor. Používatelia sú z bezpečnostného hľadiska často najslabší článok kybernetickej bezpečnosti. Posilnenie bezpečnostného povedomia a praktické ukážky kybernetických hrozieb sú predmetom našich školení.

Aké školenia poskytujeme

Špecializované školenia

Bezpečnostné školenia IT administrátorov, napríklad praktická simulácia kybernetického útoku a následnej obrany v prostredí vlastnej organizácie. Výsledkom je overenie schopností tímu detegovať a reagovať na narušenie bezpečnosti.

Všeobecné školenia

Pravidelné bezpečnostné školenia bežných používateľov, zrozumiteľným spôsobom oboznámime účastníkov s najčastejšími formami hrozieb. Zvýši sa bezpečnostné povedomie a okamžitou spätnou väzbou sa overia získané poznatky.

Ad-hoc školenia

Testy „naživo“ – napríklad zasielanie falošných phishingových správ, aby sa zamestnanci naučili kompromitovanú správu identifikovať. Postupným opakovaním sa zvyšuje schopnosť rozpoznať falošnú správu od skutočnej a adekvátne na ňu reagovať.

Školenia na mieru

Školenia zostavíme podľa konkrétnych požiadaviek a priorít vašej organizácie. Dokážeme realizovať komplexné programy budovania bezpečnostného povedomia a vzdelávania.

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť