SECaaS

Bezpečnostný monitoring IT a priemyselných systémov

Kyberbezpečnosť bez kompromisov

Najčastejším rizikom v oblasti kybernetickej bezpečnosti je neskoré detegovanie bezpečnostného incidentu. Monitorujeme a komplexne riadime stav kybernetickej bezpečnosti, zabezpečujeme plný súlad s legislatívnymi a technologickými štandardmi. 

Detekcia kybernetických rizík

 je podporená 

SIEM

 nástrojom analyzujúcim informácie zo všetkých sieťových zariadení, operačných systémov, databáz, aplikácií, senzorov v oblasti IT - informačné technológie aj OT - priemyselné systémy. Zo súvislostí medzi nimi odhalíme podozrenia na neštandardné správanie sa systémov. Ihneď po vzniku bezpečnostného incidentu prevezmeme v rámci služby SECaaS krízové riadenie a zabezpečíme plnú forenznú podporu – nevyhnutné opatrenia, elimináciu útočníka, zabezpečenie dôkazov, krízovú komunikáciu.

Prečo si vybrať službu SECaaS od GAMO?

Bezpečnostný monitoring

V rámci viacúrovňovej služby využívame špecializovaný SIEM nástroj, presne definované procesy a procedúry. Prvoradým cieľom je vždy identifikovať a zastaviť väčšinu útokov ešte predtým, ako je prekonané vonkajšie zabezpečenie IT systému alebo siete.

Rýchla a presná odozva

Analýza rizík, identifikované podozrenia porovnávame s podobnými hláseniami z medzinárodných bezpečnostných centier a databáz. Takto dokážeme zachytiť aktivity útočníka už v štádiu pokusu o prienik, a zároveň eliminujeme falošné podozrenia.

Kvalifikovaní profesionáli

Dohľad nad monitorovanými systémami vykonávajú špičkoví profesionáli, zameriavajúci sa na konkrétnu úroveň. Analytici, riešitelia incidentov a experti majú jediný cieľ - znemožniť útočníkovi pokračovanie v jeho nežiadúcich aktivitách.

Bezpečnosť v režime 24/7/365

Bezodkladne odhalíme narušenie bezpečnosti a vykonáme prvé rýchle opatrenia na elimináciu rizika. Priebežné vyhodnocovanie údajov nám umožňuje vytvárať reporty o stave a odozvách IT systémov, aplikácií, sietí, ako aj aktivitách používateľov.

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť