GDPR v praxi

Vypracovanie smerníc, úpravy informačných systémov či zaškolenie zamestnancov je iba začiatok.

GDPR je trvalý proces

Implementácia opatrení technickej a procesnej úrovne bezpečnosti, vzdelávanie používateľov a následné kontinuálne monitorovanie nasadených opatrení si vyžadujú trvalý dohľad a pozornosť.
 

Spracujeme analýzu existujúceho bezpečnostného projektu, preveríme účinnosť už prijatých opatrení. Zdokumentujeme postupy v organizácii, vypracujeme 

analýzu IS s osobnými údajmi

, ako aj celkovú 

rizikovú analýzu

 organizácie. Na ich základe zadefinujeme nový bezpečnostný projekt a zaškolíme povinných pracovníkov.

Taktiež vznik prípadného bezpečnostného incidentu je potrebné nielen zachytiť a eliminovať, no aj nahlásiť úradu. Pre tieto situácie je tu naša služba.

GAMO Cloud uľahčí implementáciu GDPR

Zistiť viac

GDPR pravidlá v skratke

Čo je to GDPR?

General Data Protection Regulation, GDPR je skratka pre nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Na Slovensku je to zákon 18/2018 Z.z.

Koho sa GDPR týka?

Všetkých organizácií, ktoré majú dochádzkový systém svojich zamestnancov, databázu zákazníkov či uchádzačov o zamestnanie, zálohujú a archivujú údaje, zmluvy. Spoločností, ktoré spracúvajú údaje o svojich klientoch, využívajú ich pre marketingové účely.

GDPR a cloud

Prevádzkou informačných systémov v cloude dokážete rýchlo a efektívne vyriešiť požiadavky GDPR pre oblasť IT infraštruktúry. Takto urýchlite a aj zjednodušíte implementáciu procesných či legislatívnych požiadaviek.

ZISTIŤ VIAC

Pripravíme vás

V spolupráci s renomovanými partnermi spracujeme komplexné riešenie GDPR problematiky. Prechodom do GAMO Cloud dokážete znížiť náklady súvisiace s informačným systémom a zároveň mať v súlade časť požiadaviek GDPR.

ZISTIŤ VIAC

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť