GDPR

Riešenie bezpečnosti podľa špecifík konkrétnej spoločnosti v súlade s legislatívou.

Prijať opatrenia

Škody na technológiách alebo zneužitie údajov môžu mať pre spoločnosti nezvratné následky. Účinnosť nariadenie EÚ o ochrane údajov General Data Protection Regulation - GDPR máme už od 25. mája 2018 v platnosti.

Čo pre váš biznis znamená nové nariadenie na ochranu osobných údajov? Nastavenie procesov, investíciu do bezpečnosti, povinnosť zosúladiť všetko s legislatívou. Nastal čas presunúť sa od teórií k praxi. Vzhľadom na komplexnosť zmien súvisiacich s nariadením GDPR si dovolíme tvrdiť, že ide o nikdy nekončiaci proces. Implementácia opatrení technickej a procesnej úrovne bezpečnosti, vzdelávanie používateľov a následné kontinuálne monitorovanie nasadených opatrení.
 

GAMO Cloud uľahčí implementáciu GDPR

Zistiť viac

Čo je to GDPR?

General Data Protection Regulation, GDPR je skratka pre nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

GDPR a cloud

Prevádzkou informačných systémov v cloude dokážete rýchlo a efektívne vyriešiť požiadavky GDPR pre oblasť IT infraštruktúry. Takto urýchlite a aj zjednodušíte implementáciu procesných, či legislatívnych požiadaviek.

ZISTIŤ VIAC

Koho sa týka?

Všetkých organizácií, ktoré majú dochádzkový systém svojich zamestnancov, databázu zákazníkov či uchádzačov o zamestnanie, zálohujú a archivujú údaje, zmluvy. Spoločností, ktoré spracúvajú údaje o svojich klientoch, využívajú ich pre marketingové účely.

Pripravíme vás

V spolupráci s renomovanými partnermi máme pripravené komplexné riešenie GDPR problematiky. Prechodom do GAMO Cloud dokážete znížiť náklady súvisiace s informačným systémom. 

ZISTIŤ VIAC

Kontaktujte nás

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť