GAMO Security Management

Nástroje pre riadenie kybernetickej bezpečnosti

Manažment IT a OT bezpečnosti

Ak chcete riadiť bezpečnosť, mať vlastné 

security riešenie

 alebo prevádzkovať vlastný SOC, máme sadu nástrojov. Dostupné sú vo forme softvérových licencií, umožnia spoľahlivé a intuitívne ovládanie a funkčnosť na najvyššej úrovni. Poskytneme ku nim aj podporu pri implementácii. 
Prevádzka vlastného riešenia si vyžaduje aj profesionálne a kapacitne zdatný tím. Je iba na jeho členoch, ako efektívne dokážu vyhodnotiť hlásenie z bezpečnostnej aplikácie a rozoznať falošné podozrenie od skutočného incidentu. 
Pre zákazníkov, ktorí majú záujem o komplexné riešenie IT a OT bezpečnosti, poskytujeme outsourcing SOC centra.

Nástroje GAMO Security Management

Bezpečnostný nástroj SIEM

Základ pre prevádzku SOC – Security Operation Center. Riešenie pre dohľad nad bezpečnosťou sieťových zariadení, serverov, aplikácií a jednotlivých PC. Vstavaná schopnosť okamžitej analýzy ich prevádzkového stavu zabezpečí, plnú kontrolu nad kybernetickou bezpečnosťou.

Database Security

Ochrana údajov v databázach, presadzovanie politík, dodržiavanie pravidiel práce s citlivými údajmi. Deteguje chyby v konfigurácii databáz, riadi a minimalizuje riziká.  Chráni jednu alebo viac heterogénnych databáz súčasne.

Data Intelligence Analyze

Analyzujte svoje údaje efektívne a bezpečne. Nezáleží, či ste analytik, alebo tím pracujúci vo viacerých lokalitách, vždy máte bezpečný prístup k analyzovaným údajom pre rýchle odkrytie kľúčových faktov, spojení a vzorcov.

Outsourcing SOC

Služby Security Operation Centra (SOC) - špičkový tím bezpečnostných analytikov a forenzných špecialistov monitoruje vašu IT a OT bezpečnosť, upozorní na potenciálne hrozby a spoľahlivo vyrieši odhalené kyberbezpečnostné incidenty.

 

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť