Database Security

GAMO Security Management - sada bezpečnostných nástrojov

Ochrana, integrita a zabezpečenie údajov

Database Security umožní chrániť štruktúrované a aj neštruktúrované dáta uložené v súboroch, databázach, ako aj databázových prostrediach. Robustné riešenie, ktoré svojím nasadením dokáže zabrániť úniku údajov, čím pomáha zabezpečiť integritu informácií v dátovom centre.


Šifrovanie údajov v databáze

 je plne podporované. Výhodou je automatizovaná kontrola zabezpečujúca dosiahnutie súladu s vybranými legislatívnymi požiadavkami. Zároveň pomáha v presadzovaní politík pre dodržiavanie pravidiel práce s citlivými údajmi. Riešenie je jednoducho škálovateľné. Database Security môže chrániť len jednu databázu alebo byť nakonfigurovaný pre viacero heterogénnych databáz nachádzajúcich sa v organizácii.

Kľúčové vlastnosti Database Security

Manažment zraniteľností

Database Security poukazuje na známe zraniteľnosti v databázach, deteguje chyby v ich konfigurácii. Zabezpečuje šifrovanie údajov v databáze pri ukladaní, pri transfere, poskytuje statické a dynamické maskovanie, ako aj ďalšie technológie na ochranu údajov.

Klasifikácia dát a riadenie prístupu

Komplexným manažmentom prístupu ku databázam a údajom sú nastavované bezpečnostné politiky. Identifikácia a odstránenie neprimeraných používateľských oprávnení, správa zdieľaných a servisných účtov, detekcia a blokovanie podozrivých aktivít.

Ochrana pred hrozbami

Database Security chráni pred útokmi typu DDoS, SQL injection alebo pred zneužitím známej zraniteľnosti. Zároveň je možné nasadiť SIEM nástroj, ktorý v reálnom čase analyzuje výkonové charakteristiky, deteguje anomálie a upozorní na možné riziko.

Pripravený pre budúcnosť

Riešenie podporuje databázy od Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, MySQL, Sybase (SAP), PostgreSQL, SAP HANA, v prostrediach Linux, UNIX, alebo Windows Server. Je pripravené aj na nastupujúce technológie - Hadoop, noSQL, Cloudera, MongoDB a ďalšie.

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť